ลงทะเบียน
สมัครสอบออนไลน์

1 ก.ย. - 6 พ.ย. 58

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

6 พ.ย. 58

สอบคัดเลือก
เข้าศึกษา

20 พ.ย. 58

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านคัดเลือก

27 พ.ย. 58

รายงานตัว
และปฐมนิเทศ

12 ธ.ค. 58

เปิดเรียน
ภาคเรียนที่2/2558

19 ธ.ค. 58
ปฏิทินการศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2558
รายงานตัวเข้าศึกษาและปฐมนิเทศ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ การสอบภาษาอังกฤษ

คลิกอ่านรายละเอียด

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (GRC2016)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา : วันที่ 20 มกราคม 59
วันสุดท้ายการส่งบทความ 15 ธ.ค. 58
วันสุดท้ายการลงทะเบียน 6 ม.ค.59

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI)

เครือข่ายและความร่วมมือ

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

ความร่วมมือและเครือข่าย

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ