กำหนดการรับสมัคร ภาคเรียนที่ 3/2560

1 February 2018 Sun: 08:30 - 16:30

1 กุมภาพันธ์ 2561

เริ่มรับสมัคร

5 March 2018 Fri: 08:30 - 16:30

5 มีนาคม 2561

วันสุดท้ายการรับสมัคร

7 March 2018 Fri: 08:30 - 16:30

7 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

15 March 2018 Thu: 08:30 - 16:30

15 มีนาคม 2561

สอบคัดเลือก

16 March 2018 Thu: 08:30 - 16:30

16 มีนาคม 2561

ทดสอบภาษาอังกฤษ RMU-GET

19 March 2018 Fri: 08:30 - 16:30

19 มีนาคม 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

23 March 2018 Fri: 08:30 - 16:30

23 มีนาคม 2561

รายงานตัวปฐมนิเทศ

31 March 2018 Fri: 08:30 - 16:30

31 มีนาคม 2561

เปิดภาคเรียน

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET
ภาคเรียนที่ 2/2560
ทดสอบเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม Conference 2

ข่าวการประชุมวิชาการ

ข่าวประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ