กำหนดการรับสมัคร

วันสุดท้าย
การรับสมัคร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

วันสอบคัดเลือก
และสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่าน

รายงานตัว
และปฐมนิเทศ

วันเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 3/58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา(RMU-GET)
ภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
ลงทะเบียนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI)