IMPORTANT DATE RMUGRC-2018

10 December 2017 Sun: 8:00 - 17:00

10 ธันวาคม 2560

วันสุดท้ายในการรับบทความ

15 December 2017 Fri: 8:00 - 17:00

15 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ

22 December 2017 Fri: 8:00 - 17:00

22 ธันวาคม 2560

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข

22 December 2017 Thu: 8:00 - 17:00

22 ธันวาคม 2560

วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน

11 January 2018 Thu: 8:00 - 17:00

11 มกราคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย

12 January 2018 Fri: 8:00 - 17:00

12 มกราคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET
ปีการศึกษา 2560

ข่าวการประชุมวิชาการ

ข่าวประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ