กำหนดการสำคัญการรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

19 มิ.ย. 58
รายละเอียด และ เพิ่มเติม

สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

26 มิ.ย. 58

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ

10 ก.ค.58

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

25 ก.ค.58

การประชุมวิชาการ

ความเคลื่อนไหวของการจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติและระดับนานาชาติที่สำคัญ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ

สถิติการรับสมัครแยกตามสาขาที่นิยม

  • 116 ค.ม.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) แผนวิชาชีพครู - ภาคปกติ
  • 132 ค.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา) แผนวิชาชีพครู - ภาคปกติ
  • 191 ค.ม.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) แผนวิชาชีพครู - ภาคสมทบ
  • 64 ค.ม.(คณิศาสตรศึกษา) แผนวิชาชีพครู - ภาคปกติ

การบริการวิชาการ

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI)