01 02 03 04 05 06
011 022 033 044 055 066
     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ระบบบริการการศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน

ระบบ ตารางเรียน ตารางสอน

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารที่ได้รับการรับรองมาตรจาก TCI

 

 

       การจัดทำวิทยานิพนธ์
การจัดทำวิทยานิพนธ์และประกาศเกี่ยวกับ
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
และสอบวิทยานิพนธ์

 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบประกาศ
รายชื่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพื่อประมวลผล
การสำเร็จการศึกษา และตรวจสอบ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในรอบเดือน

       

 

ดาว์นโหลดคำร้อง
คำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบัน
กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
กำหนดการการศึกษา กำหนดการรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา และกำหนดการต่างๆ

       
       
   
     
     
     
 
Flag Counter
 
 
 
 
โครงสร้างหน่วยงาน เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อสอบถาม Facebook