หน้าแรก   |   ระบบการศึกษา   |   หลักสูตร  |   การรับเข้าศึกษา   |   การลงทะเบียน  |   นักศึกษา  |  สำเร็จการศึกษา  |   ติดต่อเรา
 
 
 
ประกาศ บว. เรือง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
 
ประกาศ เรื่อง การสอบรายวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
ประกาศ ผลสอบรายวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศ ผลสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศ ผลสอบการสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์
แขนงการปกครอง ปีการศึกษา 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม
การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท
ทางการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาทุน โครงการ สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครู
ทุนโครงการสควค.
 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการ สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2557 สำหรับข้าราชการครู
ทุนโครงการสควค.
 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการ สควค.ระดับปริญญาโททางการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
 
ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 3/2556
 
 
 
 
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
 
International Conference
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ
 
  ประกาศ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา
      ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552
   
 
  บัญชีรายชื่อวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย.....    
 
  ประกาศ ผลสอบรายวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552
      (รายวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 
  ประกาศ ผลสอบรายวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552
      (รายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต/ ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต 2)
 
   ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ พ.ศ. 2550
 
    การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2550 | 11 ม.ค. 50  
 
    นโยบายและกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
ภาคปกติ

สมทบ
:: Other Link
 
 
 

:: ลิงค์หน่วยงานภายใน

 
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
การทำวิทยานิพนธ์
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์
การส่งวิทยานิพนธ์
 
 
การส่งเสริมเผยแพร่บทความวิชาการ
คลิกที่ปุ่มดาว์นโหลด
 


 
 
รายงานการประชุมบัณฑิตวิทยาลัย
 
Google

www
http://gs.rmu.ac.th
 
 
   
   
นักศึกษาหรือผู้สนใจต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา กรุณาติดต่อไปที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15 ชั้น)  ชั้น 4
 
  
 
 
ปรับปรุงข้อมูล พ.ศ. 2558 กดปุ่ม Refresh เพื่อดูข้อมูลใหม่
จัดทำโดย สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สงวนลิขสิทธิ์