กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัคร

วันสุดท้าย
การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบคัดเลือก
และสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่าน

รายงานตัว
และปฐมนิเทศ

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล
ลงทะเบียนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)

ข่าวกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

Admin Activities 17 February 2017
บัณฑิตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วาระการประชุมว่าด้วย การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดือนมกราคม 2560
Admin Activities 10 February 2017
บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานระบบ MIS ให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Admin Activities 5 February 2017
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม แด่ พระสุทธิธรรมโสภณ(สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
Admin Activities 20 January 2017
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่2

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ