กำหนดการรับสมัครภาคเรียนที่ 3/2562

31 ม.ค. 63

วันสุดท้ายรับสมัคร
ออนไลน์

7 ก.พ. 63

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

14 ก.พ. 63

การสอบคัดเลือก

19 ก.พ. 63

ประกาศผลสอบ

22 ก.พ. 63

รายงานตัว

29 ก.พ. 63

เปิดเรียน
ภาคสมทบ

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สาขาวิชารัฐศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสิงห์สารคาม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ประกาศ ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

บริการข้อมูล

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ