กำหนดการรับสมัคร

18 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

26 พ.ค. 61

สอบคัดเลือก
เข้าศึกษา

2 มิ.ย. 61

ประกาศผล
การสอบคัดเลือก

9 มิ.ย. 61

รายงานตัว
เข้าศึกษา

18 มิ.ย. 61

เปิดเรียน
ภาคปกติ

4 ส.ค. 61

เปิดเรียน
ภาคสมทบ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (TCI กลุ่ม1)

กิจกรรมสำคัญบัณฑิตวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสโมสรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สมาคมศิษย์เก่า

ข่าวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน

กิจกรรมการรับเข้าศึกษา

กิจกรรมการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัว ปฐมนิเทศ