• research_clinic@rmu.ac.th
  • 043 725438
คลินิกวิจัย

คลินิกวิจัย (RESEARCH CLINIC)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

read more
คลินิกวิจัย

มุ่งมั่นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
คณาจารย์ นักศึกษา

read more
vision

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย
ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นนานาชาติ

read more

ประเด็นให้คำปรึกษา

about

Welcome to our clinic

ระบบคลินิกวิจัย เป็นกระบวนการร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยระหว่างผู้ให้คำปรึกษา(หมอวิจัย) ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงกับผู้รับคำปรึกษา บนพื้นฐานของความไว้ใจและเต็มใจในการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการที่มีความเป็นระบบ สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ง่าย

ระเบียบวิธีการวิจัย

ความรู้เบื้องต้นและขั้นตอนการทำวิจัย

department

ความหมายของการวิจัย

การสะสม การรวบรวม การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบคาถามหรือปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

More
department

ลักษณะของการวิจัย

การวิจัยเป็นการค้นคว้าที่ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และความมีระบบ การวิจัยเป็นงานที่มีเหตุมีผล และมีเป้าหมายที่แน่นอน

More
department

ประโยชน์ของการวิจัย

ช่วยให้ได้รับความรู้ใหม่ ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฏีต่างๆ ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

More
department

ประเภทของการวิจัย

การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
(Historical research)

การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research)

More
department

นักวิจัย

ผู้ที่ดาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

More
department

จรรยาบรรณของนักวิจัย

หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย

More
คลินิกวิจัย

RESEARCH CLINIC

หลักการ

ระบบคลินิกวิจัยเป็นกระบวนการร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยระหว่างผู้ให้คำปรึกษา(หมอวิจัย) ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง กับ ผู้รับคำปรึกษา บนพื้นฐานของความไว้ใจ และเต็มใจในการให้บริการ โดยเน้นการให้บริการ ที่มีความเป็นระบบ หลากหลายรูปแบบ สะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

testimonial

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยทางการศึกษา

เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยทางการศึกษา

เพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานของบุคลากร

testimonial

การดำเนินการ

เริ่มต้นจาการที่นักวิจัยมีปัญหาในประเด็นต่างๆ มีความประสงค์ที่จะใช้คลินิควิจัยเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถดำเนินการวิจัยได้

testimonial
News Post

Recent Blog Posts

Blog
การออกแบบการวิจัย

การออกแบบการวิจัย

Read More
Blog
การออกแบบการได้ซึ่งตัวอย่าง

การออกแบบการได้ซึ่งตัวอย่าง

Read More

Request For Advice

ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา

Back To Top