การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 11 -12 มกราคม 2561 และขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อฟังการบรรยายจาก ผู้บรรยายหลักและผู้นำเสนอผลงาน

CALL FOR PAPER !

กลุ่มสาขาผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความวิจัย

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCES AND TECHNOLOGY)
 • กลุ่มการศึกษา (EDUCATION)
 • กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง (POLITICAL SCIENCES AND POLITICS)
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)

CONFERENCE SUBMISSION

การส่งบทความ (Full paper)

 • ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ไฟล์รูปแบบบทความ Template คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • สำหรับผู้ลงทะเบียน (Online registration) และ/หรือ ส่งบทความผ่านระบบออนไลน์แล้ว (Online submission) สามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียน และ/หรือ สถานะบทความผ่านทางระบบออนไลน์
 • ผู้ส่งผลงานจะได้รับการแจ้งผลการ พิจารณาบทความผ่านอีเมล์ จากผู้ประสานงานการประชุมวิชาการ เพื่อให้แก้ไขบทความใช้ในการส่งผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)

รูปแบบการนำเสนอ

ภาคบรรยาย

(Oral Presentation)

ภาคโปสเตอร์

(Poster Presentation)

รายละเอียดงานประชุมวิชาการ

ค่าลงทะเบียน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (บุคคลทั่วไป)
2,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (นศ. มรม.)
2,000 บาท

ผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย
1,000 บาท

Important Dates

 1. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ
 2. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
 3. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน
 4. วันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 : นำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ 10 ธันวาคม 2560

วันสุดท้ายในการรับบทความ

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact Us

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกีตริ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)

เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 0-4372-5438, 09-4369-4151

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย : 094-369-4151
คุณธัญณิชา สุวรรณภักดี : 043-725438