แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ร่วมฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุม GRC2018