ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 539110200114
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 569210200101
นางทวีภรณ์ วรชิน
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 0.8
3 D502131119
นายองอาจ เทียมกลาง
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร. ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ทรงคุณ จันทจร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 559210200103
นางนันทนา กองผาพา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถะของ ผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(25) ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685 - 2699 0.8
5 569210200107
นางภาวนี อิศรา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยานิพนธ์) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 Impact Factor : - - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 569210200114
นายชำนาญ ศรีวงษ์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนแกนนำเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
7 549010180101
นางธารทิพย์ ขัวนา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนสื่อความ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
8 5213132112
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทยด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กรกฎาคม-กันยายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ISSN : 1682-0632 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 5213132104
นางสาวประเทือง ทาอามาตย์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การเขียนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559 ISSN : 1513 - 5845 0.6
10 5213132102
นางเตือนใจ แสงไกร
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1513 - 5845 0.6
11 549010180102
นางมาณวิกา ทิพยศรี
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กันยายน-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน