ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 569260010109
นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
2 569260010120
นายนิมิตร โสชารี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตำบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
3 549260010102
นางสาวปนัดดา โพธินาม
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สัมฤทธิผลของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181 0.8
4 579262090125
นายสนุก สิงห์มาตร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการแสดงออกทางการเมือง ของประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ISSN : 2287 - 0121 0.8
5 549260010118
พระบุญทอด สีนวนนา
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 พฤษภาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2559) ISSN : 2286 - 9514 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 569260010119
นายฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย มกราคม-เมษายน 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
7 559260010125
นายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
8 569260010102
นายเกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 569260010123
นายพงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
10 549260010108
นางสาวสิทธิพรร์ สุนทร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อรรณพ โพธิสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปลี่ยนสู่ความทันสมัยกับความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
11 549260010112
นายชาคร คัยนันทน์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 549260010117
นายบุญช่วย ภูทองเงิน
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 ISSN : 2351-0455 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 579262090123
นายวัฒนชัย ศิริญาณ
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN : 2229 - 0141 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 57926090134
นางวิภาพรรณ อุปนิสากร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 แบบตอบรับวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ISSN : 1513-5845 Impact Factor : N/A* - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน