ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 568220060102
นางสาวรำไพ สีโสภา
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอยปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาตร์เกี่ยวกับต้นยาสูบ 22 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 0.2
2 578620060101
นายโกศล สีสังข์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 7E ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง กรด - เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
3 568620060109
นายประยุทธ บัวแสง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Geometric, energetic and electronic properties of 4d transition metals doped (5,5) single–walled carbon nanotube 22-23 september 2016 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
4 568620060107
นายทวิต โม้ทองศรี
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Density functional theory calculations of hydrogen adsorption on pristine, b–, al–, and n–doped graphene nanosheets 22-23 september 2016 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
5 568260070105
นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 558250100304
นายสุทธิลักษณ์ ศรีไกร
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูกและวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รายงานวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 0.8
7 538250100101
นายพิเชษฐ นาเมือง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตและการประเมินความทนแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมือง มกราคม - มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ISSN : 1685-8379 Impact Factor : 0.024 0.8
8 578270080109
นายพฤกษ์ คงบุญ
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ 26 พฤศจิกายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 578010080104
นายสุขแสง คูกนก
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการเทคโนโลยีสำหรับการตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ Technology Management for Two-Dimension Film Cutting by Quality Grade (วิทยานิพนธ์) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 0857 - 684x 0.6