ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 568220450101
นางสาวชนิดา ขันคำ
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ศิวดล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิตยา บรรเทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 568220460102
นายพัฒนาพงษ์ ไกยรัตน์
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพง์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านถึงสองล้านบาท) ในจังหวัดหนองคาย (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
3 568220460106
นายโสภณ ศรีทอง
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 568220460303
นายธีรภพ สุพรหม
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการคิดค่าอำนวยการโครงการก่อสร้างงานอาคาร ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
5 578220450101
นายจอมพล พิมพิรุด
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสารฝนหลวง กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์) 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำ 2559 0.2