ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 539110200114
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 569210200101
นางทวีภรณ์ วรชิน
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 0.8
3 D502131119
นายองอาจ เทียมกลาง
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร. ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ทรงคุณ จันทจร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 559210200103
นางนันทนา กองผาพา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถะของ ผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(25) ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685 - 2699 0.8
5 569210200107
นางภาวนี อิศรา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยานิพนธ์) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 Impact Factor : - - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 569210200114
นายชำนาญ ศรีวงษ์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนแกนนำเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
7 549010180101
นางธารทิพย์ ขัวนา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนสื่อความ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
8 5213132112
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทยด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กรกฎาคม-กันยายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ISSN : 1682-0632 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 5213132104
นางสาวประเทือง ทาอามาตย์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การเขียนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559 ISSN : 1513 - 5845 0.6
10 5213132102
นางเตือนใจ แสงไกร
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1513 - 5845 0.6
11 549010180102
นางมาณวิกา ทิพยศรี
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กันยายน-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 549010080103
นางสาวณฤดี เนตรโสภา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงษ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 559210080113
นายเกล็ดนที ไชยชนะ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 5213144104
นางวณิชา สาคร
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
15 539170100112
นายพิรภพ จันทร์แสนตอ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุขแสง คูกนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับที่ 12 ปีที่ 7 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN : 2229 - 2683 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
16 549260010102
นางนรากร ศรีวาปี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงทาชม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยระบบพี่เลี้ยง กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ISSN : 2229 - 1210 0.8
17 569210080118
นายอุดมเดช ทาระหอม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบควอนตัมออนไลน์ ตามสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
18 539170100101
นางภัทรานี พลลา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สุขแสง คูกนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานแอพพลิเคชัน รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 2228 - 9356 Impact Factor : 0.089 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
19 539170100104
นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi เมษายน-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 ISSN : 1905 - 9922 0.8
20 559210080103
นางศรีสมพร จันทะเลิศ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ายที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
21 5213144108
นายณัฐพงษ์ พระลับรักษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ISSN : 1905-3819 Impact Factor : 0.237 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
22 5213144112
นายทองชัย ภูตะลุน
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารัราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 ISSN : 2229 - 1210 Impact Factor : 0.079 0.8
23 5213144121
นายสัมฤทธิ์ ขจรโมทย์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
การบริหารจัดการการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2559 ISSN : 2229 - 1210 Impact Factor : 0.079 0.8
24 569210080105
นายขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึม เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มกราคม-เมษายน 2559 รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 [มกราคม - เมษายน 2559] ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
25 549010080101
นางกมลรัตน์ สมใจ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บที่มีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับอุดมศึกษา มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 ISSN : 1686 - 0101 0.8
26 5213144111
นายทวีสุข โภคทรัพย์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 รายงานการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 0.8
27 569210080118
นายมุนี กุลชาติ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บทีมแข่งขันที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
28 569210080108
นายชำนาญ ด่านคำ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิเคชั่นออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มกราคม-มิถุนายน 2559 รายงารการตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN : 1906 - 1056 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
29 539110170113
นายพิเชษฐพงษ์ โคตรทอง
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักธรรมชาตินิยม ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
30 5213126114
นายสมเพชร มัชปะโม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฎฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
31 5213126113
นายสมทรัพย์ ภูโสดา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
32 569260010109
นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
33 569260010120
นายนิมิตร โสชารี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตำบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
34 549260010102
นางสาวปนัดดา โพธินาม
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สัมฤทธิผลของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181 0.8
35 579262090125
นายสนุก สิงห์มาตร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการแสดงออกทางการเมือง ของประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ISSN : 2287 - 0121 0.8
36 549260010118
พระบุญทอด สีนวนนา
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 พฤษภาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2559) ISSN : 2286 - 9514 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
37 569260010119
นายฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย มกราคม-เมษายน 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
38 559260010125
นายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
39 569260010102
นายเกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
40 569260010123
นายพงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
41 549260010108
นางสาวสิทธิพรร์ สุนทร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อรรณพ โพธิสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปลี่ยนสู่ความทันสมัยกับความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
42 549260010112
นายชาคร คัยนันทน์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
43 549260010117
นายบุญช่วย ภูทองเงิน
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 ISSN : 2351-0455 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
44 579262090123
นายวัฒนชัย ศิริญาณ
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN : 2229 - 0141 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
45 57926090134
นางวิภาพรรณ อุปนิสากร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 แบบตอบรับวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ISSN : 1513-5845 Impact Factor : N/A* - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
46 549280020122
นางภณิตา สุนทรไชย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการทางการเงินด้วยแนวคิดทุนนิยมสายกลางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนฟาร์มโคนม พฤษาคม-กันยายน 2560 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2560) 0.8
47 569280020112
นายวิชัย กว้างสวาสดิ์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชุมชนเพื่อการแบ่งปันกรณีศึกษา ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2559 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559) 0.8
48 579280020119
นายถาวร บุตรศรี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สถานีเรียนรู้ป่าภูพันหยอดพัฒนาคน ชุมชน และป่า มกราคม-เมษายน 2560 ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 2605 0.8
49 569280020119
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต/แก้วหานาม)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
50 579280020108
นางพิญญา ใจมาลัย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ครอบครัวบุญญสิกขา : กระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
51 579280020115
นายจุลพันธ์ สุวรรณ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สถานีเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์ประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
52 569280020120
พระฐตรฐ อธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามหลักวุฒิธรรม พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
53 579280020114
พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ โคตรแสง)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
นวัตกรรมการจัดการความรู้บนพื้นฐานวิถีพุทธประเพณี เพื่อพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่12 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
54 579280020116
พระครูปริยัติชัยการ (ชัยเวช ภูแล่นกี่)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรเวชธรรม "คืนคนดีสู่ครอบครัวตน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง" ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคมฯ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
55 579280020102
นางจารินี ม้าแก้ว
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนวิศวกรรมบูรณทการเพื่อการพัฒนาชุมชน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1906 - 7062 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
56 579280020126
นายสิทธิพงค์ ค้าเจริญ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผู้นำเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN : 1906-1641 0.6
57 579280020123
นายสรรเพชร เพียรจัด
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรสุนทรียกสิกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1906 - 7062 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
58 D502423206
นางรัชนี พลซื่อ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กุมภาพันธ์ 2559 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
59 559230300111
นายวรพนธ์ จันทรธีระยานนท์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารปีที่ 5 ฉบับ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 ของวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ISSN : 1513-5845 0.6
60 569230300107
นายนรินทร คูณเมือง
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารช่อพระยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
61 559230300106
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพระยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ISSN : 1513-5462 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
62 569230300113
นายวินัย วงศ์รัตนะ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศศิธร เชาวรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลในกลุ่มจังหวัด"ร้อย แก่น สาร สินธุ์" กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
63 D502423308
นายธนิต เหงี่ยนสมบัติ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 0.6
64 549230300120
ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดหนองคาย กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
65 D502423310
นายฤทธิรงค์ สุน้อยพรม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณภาพการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impcet Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
66 D502423205
นายศิริชัย ศิริไปล์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม กุมภาพันธ์ 2559 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (เดือนกุมภาพันธ์) Impcet Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
67 579230300103
นายกรกช วรรณไชย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับ Supplementary (ธันวาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2229 - 0141 Impact Factor : 0.067 0.8
68 559230300110
นายไพบูลย์ ปัจจัยโค
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513-5462 Impact Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
69 569230300108
นายพิทยา บริจาค
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 2 มกราคม-มีนาคม 2561 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 ISSN : 1905-9922 Impact Factor : 0.116 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
70 5113423104
นายพิษณุ เข็มพิลา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาพัฒนาการรูปแบบการแสดงพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน