ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 548210150312
นางสาวศศิประภา สาชำนาญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การใช้พลังอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 538110150618
นายสุนทร ไชยวงษา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 19-20 มกราคม 2558 National and International Academic Seminar on Current Trends in Curriclum and Instruction for the 21st Century" on January 19-20, 2015 at Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanlok Thailand granted on January 20, 2015 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
3 548210150611
นายภัทรพล ชัยสีดา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 548210150711
นางสาวรัตติยา พลมั่น
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการรายกรณีนักเรียนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 13 ธันวาคม 2557 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยในการแสอาเซียน" วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
5 548210150740
นางสาวลำพูน ลีหล้าน้อย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 548210150707
นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
7 548210150717
นายกมล แสงบุญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านคิดเป็น ทำเป็น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนพยอม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 14 กันยายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "พลังการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย" ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.2
8 558210150118
นางสาวอภิวรรณ อุ่นสนธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 M502121401
นางชุดานันท์ จันทะปลาขาว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
10 548210150213
นางสาวสาริศา โพธิสัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๋ เขต 3 (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
11 548210150520
นายสมใจ คัสกรณ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรทางศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 538110150707
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 558210150532
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
กลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (วิทยานิพนธ์) 13-14 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยอุดรธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 538110150323
นายอัครพล ธรรมสาร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การรับรู้ของผู้บริหารและครูต่อการดำเนินงานตามระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
15 568210200406
นางวิลัยรักษ์ วันนิจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
16 568210200313
นายธเนต เขม้นเขตรการ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระเวียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 20 เมษายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
17 578210200307
นางพรวิสาข์ มะลาศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
18 578210200201
นางกนิษฐา ผาสุทร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ. ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโซ่พิสัยปากคาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 11-12 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 The 5th CPRU National Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0.2
19 568210200305
นางเบญจมาศ ภูละมุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตของโรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
20 568210200310
นางสาวสุพรรษา อ่อนมาก
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
21 578210200212
นายสระไกร ผาสุทร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 11-12 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th CPRU National Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0.2
22 578210200311
นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.2
23 548210150708
นางปิยวรรณ พลวัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
24 578210200112
นายชัชวาลย์ โยธานัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาแรงจูงใจและแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
25 568210200101
นางสาวชยาณี ภูโคกหิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความผูกพันของครูที่มีต่อสถานศึกษาในเขตอำแภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
26 568210200215
นางสาวสุมาลี เขาเขจร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
27 568210200403
นางทองบ่วย นาจอมทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
28 578210200206
นางเสาวนีย์ สุปันตี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาวะผู้นำตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
29 578210200305
นางนวลละออ กมลภพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารจัดการความสัมพัฯธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
30 578210200202
นางสาวทศพร สิทธิโชติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตภาพการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2559 - 2568) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
31 5212121114
นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอยางตลาด 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
32 568210200203
นางนภกช สาคร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
33 578210200309
นางสาวศลิษา ศิริจริยวัตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก กรณีศึกษา อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
34 558210150512
นางรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ์) 15 มกราคม 2559 Report of the National and International Graduate Research Conference 2016 on January 15, 2016 at khon Kaen University 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
35 578210200205
นางวัชรีพร ชัยจักร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะตามสภาพจริงและที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
36 548210150722
นายธวัช แบขุนทด
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
37 568210200407
นางศิริกมล นนทะภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
38 578010510104
นางสาวจินตนา หลองทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
39 578010510112
นางสาวปางณภา ทูลมาลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันฑิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ข้อผิดพลาดและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับตัวแปรทางพีชคณิต 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
40 578010510114
นางสาวภาณุมาส นนทะโย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันฑิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
41 578010510117
นางสาวอารัตน์ดา ทิพย์โสดา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
42 578010510109
นางสาวณัฐกานต์ สุระภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทรศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
43 578010510122
นายธนกร สะพังเงิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนจำแนกตามพหุปัญญา เรื่องจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0.2
44 578010510129
นายอภินันท์ หินศิลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 23 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0.2
45 578010510101
นางสาวกนกภรณ์ สีบัวบุญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
46 578010510107
นางสาวชนิษฐา คลังใหญ่
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
47 578010510108
นางสาวฐิติรัตน์ ภูมิลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนามโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
48 578010510115
นางสาววรรณศิรินทร์ ภูฉายา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้หลักกการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
49 578010510123
นายธีรพงษ์ ภูหงษ์แก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
50 578010510126
นายวัชระ ชูเสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการคิดทางคริตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถามระดับสูง 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
51 578010510128
นายอชเทพ ผดุงกิจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการใช้กลยุทธในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
52 578010510130
นายศตวรรษ จิตรกลาง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ปรจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
53 578210160106
นายปิยณัฐ ชัยเพ็ง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.นิตยา บรรเทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
54 578210160103
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
55 578210160104
นางสาววิลาวรรณ บุพเต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้ เรื่อง คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
56 5212140305
พันจ่าอากาศเอกเสมอ มะปัญญา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสการทางศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on technology and Innovation Management เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
57 578010510125
นายภูวเดช วรโภชน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.วินทิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
58 538170100404
นายมานพ นามมณี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ " การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
59 578510080112
นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ชนะชัย อวนวัง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
60 578510080123
นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
61 548210080201
นางสาวกัลยานี วิชัยศร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
62 548210080116
นายศุภเกียรติ มณีเนตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สมการเชิงตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
63 578510080119
นางสาวมินตรา กันคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
64 548210080217
นายอุทัย ใหม่คามิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
65 578610080103
นางฉัตรอนงค์ คำดีราช
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มกราคม-มีนาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560) ISSN : 1905 - 9574 0.6
66 538170100107
นายณัฐพล ไสยสาลี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
67 548210080105
นางสาวปรียาภรณ์ พลเยี่ยม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
68 578510080103
นางสาวณัฐสุดา จั่นอาจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านเครือข่ายสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
69 578510080120
นางสาววรรณนิภา ปานหนู
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี 4 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ Technology Gives Us Power, But Management Makes the Difference เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีสเทิร์น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
70 578510080121
นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนวิชาการเขียนโปรแกรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
71 578510080124
นายฐิติกร ประครองญาติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเว็บสนับสนุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
72 578610080118
นายศิวพงษ์ สาระรัตน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนหมวกหกใบร่วมกับสแคฟโฟลดิ้งที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
73 578610080121
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อคู่คิดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
74 538170100106
นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราชฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
75 578510080114
นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงประมวลผลด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 17 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 อัตลักษณ์แห่งเอเซีย 2014 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
76 578510080125
นายนิติชาติ ตันตระกูล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
77 5212144312
นางสาวอาภาภรณ์ สุดเสน่ห์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมครูพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ โดยใช้เทคนิคพี่เลี้ยง 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
78 5212144322
นายอิศรภักดิ์ หล้าหา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรมส่งเสริมครูพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมเดสทอปออร์เทอร์ โดยใช้เทคนิคเพื่อคู่คิด 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
79 578510080101
นางสาวกรวิกา พูลลาภ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ผ่านเครื่อข่ายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนัหกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
80 578610080114
นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคทีเคโอที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
81 538170100221
นายพีรชัย ชินพร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลิเคชันเกม เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล๊ต 8-9 พฤษภาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
82 578610080109
นางสาวศรัญญา สีสมบัติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคการเรียนรู้อริยสัจ 4 โดยใช้ระบบฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาวิชาการสร้างเว็บเพจ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
83 568610080104
นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 รายงานวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2559) ISSN : 2351 - 0366 Impact Factor : 0.034 0.6
84 578510080109
นายฐากูร บุญสาร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
โปรแกรมการจัดการเรียนดารสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 17 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21" เมื่อศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
85 548210170101
นางกมลทิพย์ ยงใจยุทธ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (27) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
86 558210170101
นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
87 558210170113
นายเสฐียรพงษ์ ศิวินา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชน: การวิจัยแบบผสานวิธี 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
88 568210170106
นางภควดี บูชาทิพย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
89 568210170232
นายจักรพันธ์ ชมสา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทยปัญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 24-25 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
90 578210530126
นางสาวปิยนุช อามาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่อง เศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.2
91 578210530129
นางสาวศาสดาภรณ์ หาสนาม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
92 578210530131
นางสาวสุทธิดา วงศามิ่ง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
93 578210530134
นางสาวอรวรรยา เลิศล้ำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วงจรไฟฟ้าสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.2
94 568210170113
นางสาวสิรินาฏ ศรีล้วน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
95 578210170205
นางซ่อนกลิ่น กาหลง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
96 578210170207
นางสาวพวงชมพู อยู่งาน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียน วิชาชีววิทยาเรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
97 548210170317
นางวิลัยภร จันนะรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
98 548210170318
นางสาวศิรินญา โสมาเกตุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบวัดคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
99 568210170101
นางสาวกัตติกา คัทวี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
100 568210170216
นางสาวมนิดา เจริญภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST 14 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
101 538110170107
นางบุษรา ดาทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์) 24 กันยายน 2558 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
102 538110170711
นางศิริกัญญา วงศ์ภาคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
103 538110170720
นายสราวุฒิ วงศ์ภาคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
104 578210170203
นางสาวจิราพร วงชัยยา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์" ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0.2
105 5212126108
นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือพระกุมาร 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
106 538110170405
นางสาวณัฐวิภา สุดแท้
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง การบวกและการลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเธีตเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
107 578210170106
นางรำไพ แสงนิกุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
108 578210170102
นาวสาวณัฐรดี ชมภูวิเศษ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
109 578210170110
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สาที
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
110 568210170246
นางจงกล โม้ทองศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินความแตกต่างประสบการณ์และผลการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ และการเรียนรู้แบบปกติ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
111 578210170108
นางสาวเอมอร จันทร์เสถียร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง จังหวัดสุรินทร์ 23 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.2
112 578210170105
นางสาวเพ็ญพิชญา ติชะรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 19 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 0.2
113 578210170103
นางสาวดารณี ม่วงโต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อภิมาน 26 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.2
114 568210170105
นางเพ็ญศรี แก้วมณี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
115 568210170235
นายฐปกร ทนโนนแดง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 :บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
116 568210170226
นางสาวสุภาวรรณ เวสา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
117 548210170205
นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
118 558210170304
นางวิจิตรา รินทา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 23 กรกฎาคม 2558 รายงานการประชุมสัมนมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
119 568210170110
นางสาววาสนา อัมไพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาชุดเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 24-25 ตุลาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
120 568210170115
นางรชยา ภูตะมาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24-25 ตุลาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
121 578210530113
นางสาวเมทินี ปุตุรงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค KWL เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
122 548210170311
นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
123 5212126503
นางวาสนา กองณรงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
124 578210530105
นางสาวชนิตาภา ศิริกาญจนวงศ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสือการ์ตูน เรื่องวัตถุรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
125 578010500109
นางสาวปรียาภรณ์ ประกอบเสริม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยากับเจตคติต่อการเรียนชีววิทยาและผลการเรียนรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" 111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
126 578010500102
นางสาวกัณฑิมา สว่างวงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
127 578010500105
นางสาวชนิดาภา โกพลรัตน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
128 578010500107
นางสาวณัฐนรี จะแรมรัมย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดสมรรถนะทางวิชาการของการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
129 578010500114
นางสาวพรนภา วิชาชัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนชีววิทยาเจตคติต่อการเรียนชีววิทยาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
130 578010500116
นางสาววราภรณ์ กระตุดเงิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเคมีตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
131 578010500118
นางสาวศิริวรรณ ไยทอย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของครูที่เป็นจริงและพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
132 578010500121
นางสาวสุปราณี แอ่งสุธา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
133 578010500125
นางสาวโสภิดา เสนาโนฤทธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีส่วนสนับสนุนความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนกับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
134 578010500128
นายฉัตรชัย เนตะคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น ของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ กับผลสัมฤทธทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
135 578010500133
นายอธิพงษ์ ภูเก้าแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
136 578010500134
นายอิสรา บุญญาธิพิทักษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนเคมีและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
137 578010500103
นางสาวจตุพร เวียนศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนรู้กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
138 578010500106
นางสาวฐิติมา ปานยงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
139 578010500119
นางสาวรวิสรา นิลสุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
140 578010500126
นางสาวอรวรรณ สาศรีเสาร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
141 578010500131
นายศราวุธ วงวิพัฒน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเพศต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
142 578010500120
นางสาวสาลินี สันวัง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในชั้นเรียนรายวิชาฟิสิกส์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
143 578010500101
นางสาวกรกนก เขาแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.นุกูล กุดแถลง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมการสอนปฏิบัติการชีววิทยาของครู เจตคติต่อการเรียนชีววิทยา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
144 578010500123
นางสาวสุถาวรรณ พลเรือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.นุกูล กุดแถลง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ของครู เจตคติ ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการนำตนเองในการเรียนแตกต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
145 578010500127
นางสาวอุทุมพร อันอามาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ใรศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
146 558210180204
นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภู
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทงานใบตองโดยชใช้ชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22-23 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
147 568210180108
นางดวงใจ นาวารี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับชุดการเรียนรู้ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
148 538110180210
นางสาวนฤทธิ์ศรา แสงมาลัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานอีสป พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
149 558210180108
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ภามีจำรัส
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อเนก ศิลปนิลมาลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
150 568210180214
นางสาวพรพรรณ สารมาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสารและ การคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติ 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
151 568210180233
ว่าที่ร้อยตรีธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกมะนาว โดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
152 568210180127
นางสาวณัฏฐณิกานต์ ทองโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ MIA 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
153 548210180122
นางสาวสุมัณฑณา ธีรภัคสิริ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เอนก ศิลปนิลมาลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะกการพูดภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
154 548210180441
นายอภิวัฒน์ โตชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ตุลาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 67 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1686 - 0632 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
155 558210180210
นางสาวปภาวดี จอมทรักษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
156 558210180301
นางสาวกมลทิพย์ ใยรีอ่าง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารญาณและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN : 1906 - 7062 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
157 558210180501
นางสาวกนกอร สะภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรการต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ประกอบบทเรียนบนเว็บรายวิชางานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
158 568210180402
นางสาวทัชชกร สุขะวันดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจับคู่ร่วมมือบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
159 5212132126
นางสาววิลาสินี พลชำนิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ด้วยการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
160 538110180313
นางสาวปิยภรณ์ สีหาบุญทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
161 548210180611
นางสาวณัฏฐานุช นันทจักร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและเจคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
162 558210180304
นางบุญเหลือ แก้วอ่อน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากเศษวัสดุ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย"วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
163 558210180307
นางลาวัลย์ ตนะสอน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ. ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
164 558210180504
นางสาวจริยาลักษณ์ กิตติกา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทักษะ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
165 558210180507
นางชรินรัตน์ สมอดง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ โดยมีสื่อสนับสนุนบนเว็บสำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
166 558210180617
นางแววนิภา มณีศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ EKKE 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
167 558210180514
นางวราภรณ์ สอนผิว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
168 558210180520
นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดของกาเย่ ร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
169 558210180523
นายอัษฎายุธ พุทโธ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบผังความคิด 23-23 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
170 558210180619
นางสุกัญญา ทรงสุภาพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความรู้พื้นฐานอาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
171 568710180226
นางอุษณี พรมดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
THE DEVELOPMENT OF MUKDAHAN PHUTHAI THAI DANCING MODEL ON THE TOPIC OF KEB MAK KHAM WAAN KAEM KHONG, ARTS LEARNING STRAND (DANCING ART) FOR MATTHAYOMSUEKSA 2 STUDENTS 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18 - 19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University. 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
172 568210180316
นายดนัย ช้อนทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
173 578010150103
นางสาวจิรภา กองมา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ POE ร่วมกับสื่อประสม เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตสึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
174 578010520115
นางสาวยุวดี นครแสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการรับรู้ความเชื่อมั่นในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
175 578010520121
นางสาวสมฤดี พิพิธกุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษกิจของไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
176 578010520124
นางสาวอุไรรัตน์ เหล่าภักดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
177 578010520132
นายพีรวัฒน์ แสงเขียว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนประกอบกับสื่อประสม และเทคนิคจิกซอว์ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
178 548210180227
นายกู้เกียรติ คุ้มเมือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ใรศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
179 558210180102
นางสาวเกื้อกูล แก้วไส
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริม การประกอบอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 13-14 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
180 568210180119
นางสาววัชราภรณ์ มาติยา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้เครือข่ายทางสังคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
181 568710180206
นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. พุทธารัตน์ ทะสา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS ON ENGLISH BY PRACTICE PACKAGE FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18 - 19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University. 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
182 558210180404
นางสาวนรเศรษฐ์ สุวรรณอำไพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 19-20 มกราคม 2558 รายงานโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คัร้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
183 568210180207
นางสาวณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร. นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (ROLE PLAY) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
184 568210180223
นางสาวสมัย ลาสุวรรณ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R ประกอบแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30-31 มีนาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
185 568210180308
นางนัทธมน ทองคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสุพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2561 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
186 548210180203
นางสาวณัฐกมล ดำมี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
187 548210180513
นางสาวรุ่งสิริ อิโน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
188 558210180124
นายจำนงค์ กรุพิมาย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
189 558210180103
นางจินตนา กรุพิมาย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
190 568210180101
นางสาวกนกภรณ์ เวียงคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ เรื่อง เรือมกะลาสราญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
191 568210180128
สิบเอกสัญญา จำปา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปสากล เรื่องแซกโซโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
192 568710180234
นายต่อศักดิ์ บุญพิมล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT RESULTS USING COOPERATIVE STAD TECHNIQUE WITH ADDITIONAL READING BOOKS FOR PRIMARY FOUR CLASS TOPIC BUDDHISM, LEARNING AREA GROUP SOCIAL, RELIGION AND CULTURE 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic (ICSSS 2014) September 18-19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
193 548210180702
นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรูปแบบสมองเป็นฐาน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on technology and Innovation Management เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
194 558210180528
นางจารุวรรณ ไร่ขาม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การทำปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 the 2nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
195 558210180531
นางสาวศิริรัตน์ จตุรวงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมบ้านกู่กาสิงห์ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 the 3nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
196 568210180211
นางสาวนันทพร ภูครองนาค
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฑเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ขั้นตอนของแฮร์บาร์ต (Herbart Formal Step) ประกอบแบบฝึก 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
197 578010520116
นางสาวรัตติยากร ชินกร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
198 578010520129
นายนวพล อะโน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ เครื่องดนตรีโปงลาง 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
199 578010520137
นางสาวชนัญธิดา เที่ยงราช
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
200 578010520139
นางสาววณิชชา ราชโยธา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
201 578010520109
นางสาวนฤมล จันทร์ศรีโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การวาดภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
202 578210180119
นายอนันตกานต์ ภูถ้ำแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Writing Skill of 6th Grade Students Using 3P Learning Organization Together with Drills 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
203 548210180516
นายจินต์กวี แสงอรุณ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามรถด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบแบบฝึกทักษะ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
204 558210180512
นางลัดดา โพธิ์ภักดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
205 568210180209
นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง สรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
206 578010520143
นางสาวศุภสุตา ศรีลำไย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อำเพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
207 578210520113
นางสาวศิริพรรณ คุณพระเนตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
208 578010520106
นางสาวเชอรี่นันท์ พันอุสาห์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Co-op Co-po ประกอบสื่อประสม เรื่องระบำชุมนุมเผ่าไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
209 55821080217
นางสาวอภิญญา แก้วหอม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จำลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
210 568210180135
นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์ทัศน์กุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติคีบอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอนดนตรีสากลเบื้องต้น 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
211 578010520104
นางสาวชนิกา วิชานนท์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
212 578210520124
นางอภินันท์ ข่าขันมะลี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Vocabulary Reading and Writing Skills Using CIRC Cooperative Learning Technique Together with Drills for Grade 2 Students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
213 578210520119
นางสาวสุวรรณี ภูลายขาว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The Development of Communicative English Speaking Ability Using the Role Play and Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique for 6th grade students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
214 578210520136
นายอรรถโกวิท จิตจักร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities along the legacy of Gange based on CAI, The introduction of computer’s operation of Pratom 4 students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
215 578210520103
นางสาวจิราวรรณ มีมาก
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Implementing CIRC and Practice Materials To Improve Thai Writing of the Seventh Graders 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
216 578210520106
นางสาวนภัสนันท์ ไกรทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
217 578210520109
นางสาวเพ็ญพักตร์ ทดลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of reading analysis skill in Department of Thai language by using STAD technique with practicing exercise primary school grade 4 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
218 578210520118
นางสาวสุปรียา วิชิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities to enhance the critical thinking abilities of Mathayomsuksa 2 students using cooperative learning combine mind mapping instruction 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
219 578010520120
นางสาวศันสนีย์ วิชาโรจน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการชีววิทยา 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
220 578210520121
นางสาวเสาวณีย์ วิชิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities using communication and dynamics group instruction to promote student achievement and creative speaking skills of Diploma students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
221 578210520132
นายวรวิทย์ อุทโท
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
222 5782101520133
นายวิทวัฒน์ อันทะนัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Reading and Analytical Thinking Ability Learned Through 4 MAT Learning, Together with the Mind Map in the Thai Learning Strand of 5th Grade Students 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
223 578210520144
นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The Development Achievement and Analytical Thinking of the Fifth Grade Students Taught by SQ4R Approach 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global nderstanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
224 578210180122
นายภุชงค์ มัชฌิโม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Using Spelling Technique Together with the 2W3P Learning Organization for Developing Students’ English Skills at the 5th Grade Level 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
225 578210520138
นางสาวมณฑิรา สุเทวี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The development of English Reading Comprehension Skill using the SQ3R method with Aesop’s fables for Prathomsuksa III students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
226 578210520131
นาพุฒินาท ปัตถานัง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Reading Skill Using Spelling Learning Together with TAI Cooperative Learning Technique for Grade 1 Students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
227 578010520135
นายอิสระพงศ์ โสภาใฮ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
228 578210520140
นางรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบแผนผังความคิด เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
229 539110200114
นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
230 569210200101
นางทวีภรณ์ วรชิน
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559) 0.8
231 D502131119
นายองอาจ เทียมกลาง
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร. ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ทรงคุณ จันทจร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
232 559210200103
นางนันทนา กองผาพา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถะของ ผู้ประเมินภายนอกขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2(25) ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1685 - 2699 0.8
233 569210200107
นางภาวนี อิศรา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วิทยานิพนธ์) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 Impact Factor : - - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
234 569210200114
นายชำนาญ ศรีวงษ์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนแกนนำเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1686 - 6916 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
235 549010180101
นางธารทิพย์ ขัวนา
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านและเขียนสื่อความ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
236 5213132112
นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมรักความเป็นไทยด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กรกฎาคม-กันยายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ISSN : 1682-0632 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
237 5213132104
นางสาวประเทือง ทาอามาตย์
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทยโดยใช้ยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การเขียนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2559 ISSN : 1513 - 5845 0.6
238 5213132102
นางเตือนใจ แสงไกร
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านอย่างมีวิจารณาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 1513 - 5845 0.6
239 549010180102
นางมาณวิกา ทิพยศรี
ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กันยายน-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
240 549010080103
นางสาวณฤดี เนตรโสภา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงษ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยเทคนิคคำถาม R-C-A กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
241 559210080113
นายเกล็ดนที ไชยชนะ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมยูบิควิตัสที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
242 5213144104
นางวณิชา สาคร
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (27) เดือน กรกฏาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1685-2699 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
243 539170100112
นายพิรภพ จันทร์แสนตอ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุขแสง คูกนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับที่ 12 ปีที่ 7 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN : 2229 - 2683 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
244 549260010102
นางนรากร ศรีวาปี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงทาชม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตด้วยระบบพี่เลี้ยง กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) ISSN : 2229 - 1210 0.8
245 569210080118
นายอุดมเดช ทาระหอม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบควอนตัมออนไลน์ ตามสไตล์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
246 539170100101
นางภัทรานี พลลา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สุขแสง คูกนก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานแอพพลิเคชัน รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 2228 - 9356 Impact Factor : 0.089 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
247 539170100104
นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์ Raspberry Pi เมษายน-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560 ISSN : 1905 - 9922 0.8
248 559210080103
นางศรีสมพร จันทะเลิศ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการค่ายที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
249 5213144108
นายณัฐพงษ์ พระลับรักษา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ISSN : 1905-3819 Impact Factor : 0.237 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
250 5213144112
นายทองชัย ภูตะลุน
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารัราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2560 ISSN : 2229 - 1210 Impact Factor : 0.079 0.8
251 5213144121
นายสัมฤทธิ์ ขจรโมทย์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
การบริหารจัดการการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2559 ISSN : 2229 - 1210 Impact Factor : 0.079 0.8
252 569210080105
นายขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบเปิดตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึม เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มกราคม-เมษายน 2559 รายงานการตีพิมพ์วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 [มกราคม - เมษายน 2559] ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
253 549010080101
นางกมลรัตน์ สมใจ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเว็บที่มีระบบพี่เลี้ยงสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระดับอุดมศึกษา มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการรมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฉบับปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560 ISSN : 1686 - 0101 0.8
254 5213144111
นายทวีสุข โภคทรัพย์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สายชล จินโจ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 รายงานการตีพิมพ์วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 0.8
255 569210080118
นายมุนี กุลชาติ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บทีมแข่งขันที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม- เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
256 569210080108
นายชำนาญ ด่านคำ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิเคชั่นออนไลน์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มกราคม-มิถุนายน 2559 รายงารการตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN : 1906 - 1056 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
257 539110170113
นายพิเชษฐพงษ์ โคตรทอง
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุตามหลักธรรมชาตินิยม ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
258 5213126114
นายสมเพชร มัชปะโม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฎฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
259 5213126113
นายสมทรัพย์ ภูโสดา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน