ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 568220060102
นางสาวรำไพ สีโสภา
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอยปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาตร์เกี่ยวกับต้นยาสูบ 22 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 0.2
2 578620060101
นายโกศล สีสังข์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 7E ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง กรด - เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
3 568620060109
นายประยุทธ บัวแสง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Geometric, energetic and electronic properties of 4d transition metals doped (5,5) single–walled carbon nanotube 22-23 september 2016 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
4 568620060107
นายทวิต โม้ทองศรี
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Density functional theory calculations of hydrogen adsorption on pristine, b–, al–, and n–doped graphene nanosheets 22-23 september 2016 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
5 568260070105
นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน