ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 548230180104
นางราตรี ทิพนา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาษาพาดปกนิตยสารรายสัปดาห์ วิเคราะห์แนวการเมืองไทยปีพุทธศักราช 2554 - 2557 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธสักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 548230180103
นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปริศนาคำทายบ้านหนองหล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
3 558230180201
นางกฤษณา แดนสีแก้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
นิทานพื้นบ้านอำเภอโกสุมพิสัย : การศึกษาเชิงคติชน 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 548230180102
นางภาวณี เพ็งลุน
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สัมพันธบทในนวนิยาย เรื่อง ทะเลน้ำนม ของชัชวาลย์ โคตรสงคราม 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
5 558230180208
พระบรรจง จิตฺตกโร/ ไชยเสนา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คองสิบสี่ในวรรณกรรมและวิถีชีวิต 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 558230180206
นางบุบผา เสนาคำ
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประกอบสร้างตัวละครชายและหญิงในกลองลำเรื่อง 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
7 568230180202
นางสาวพัชรพร สาลี
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
กลวิธีสื่อคุณธรรมและจริยธรรมในนวนิยายเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (พ.ศ. 2556 - 2557) 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
8 5212304105
นางสาววิรุณศิริ สารผล
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 5112322101
นางกฤติณา พลซื่อ
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
10 5112322103
นางพวงเพชร วัฒนวิเชียร
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
11 5112322104
นางภัทราภรณ์ บุญกาพิมพ์
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 5112322102
นางสาวน้อย แซ่โค้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการออกกำลังกายในสวนสาธารณะบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอมปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม)TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 5112322105
นางสาวมาลีรัตน์ แซ่โค้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความพึงพอใจขอผู้มารับบริการด้านทะเบียนราษฎรจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอมปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 D502423206
นางรัชนี พลซื่อ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กุมภาพันธ์ 2559 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พุทธศักราช 2559 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
15 559230300111
นายวรพนธ์ จันทรธีระยานนท์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารปีที่ 5 ฉบับ 14 ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559 ของวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ISSN : 1513-5845 0.6
16 569230300107
นายนรินทร คูณเมือง
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย - หนองบัวลำภู มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารช่อพระยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
17 559230300106
นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพระยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ISSN : 1513-5462 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
18 569230300113
นายวินัย วงศ์รัตนะ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศศิธร เชาวรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเกษตรตำบลในกลุ่มจังหวัด"ร้อย แก่น สาร สินธุ์" กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
19 D502423308
นายธนิต เหงี่ยนสมบัติ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานเทศบาลตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 0.6
20 549230300120
ว่าที่ร้อยโทอิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดหนองคาย กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
21 D502423310
นายฤทธิรงค์ สุน้อยพรม
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณภาพการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impcet Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
22 D502423205
นายศิริชัย ศิริไปล์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม กุมภาพันธ์ 2559 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 27 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (เดือนกุมภาพันธ์) Impcet Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
23 579230300103
นายกรกช วรรณไชย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการวินัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดขอนแก่น ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับ Supplementary (ธันวาคม 2559) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2229 - 0141 Impact Factor : 0.067 0.8
24 559230300110
นายไพบูลย์ ปัจจัยโค
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513-5462 Impact Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
25 569230300108
นายพิทยา บริจาค
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 2 มกราคม-มีนาคม 2561 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561 ISSN : 1905-9922 Impact Factor : 0.116 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
26 5113423104
นายพิษณุ เข็มพิลา
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาพัฒนาการรูปแบบการแสดงพื้นบ้านจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน