ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 558240140302
นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาองค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 558240140306
นางมานัส มหาวงศ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
องค์ประกอบการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
3 568240140111
นางสาววิภาพร อินทปัญญา
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3" มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 558240140127
นายกิตติภัทร พานิชพันธุ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
5 568240140122
Miss Nguyen Xuan Nhung
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 15 กรกฎาคม 2559 Certifiicate of Appreciation For the Oral Presentation Entitled The 3rd International Conference on "Social Enterprise and Sustainability Economy" The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia 2016 Ubon Ratchathani, Thailand, July 15th, 2016 0.4
6 568240140113
นางสาวสุภาวดี สีดาว
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์) มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน