ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 558250100304
นายสุทธิลักษณ์ ศรีไกร
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูกและวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รายงานวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 0.8
2 538250100101
นายพิเชษฐ นาเมือง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตและการประเมินความทนแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมือง มกราคม - มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ISSN : 1685-8379 Impact Factor : 0.024 0.8