ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 568260190107
นายไพบูลย์ พลเมืองศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 19 ฉบับที่ 25 0.8
2 57826080205
นางนิลุบล นาสมศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
3 578262080210
นางสาวจันทรา กมลโรจน์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
4 578262080211
นางสุติมา วรชินา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
5 578262080213
นายวิจิตร ศรีบ้านโพน
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
6 558260010707
นางสาวศิริมาศ จำเริญสัตย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
7 568260010501
นางสาวจารุวรรณ วัดวงค์ษา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
8 568260010713
นางสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 568260010801
นางสาวกรภัทร์ นามบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
10 568260010802
นางสาวโชติกา นามบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
11 568260010804
นางสาวฤกษ์ดาว ประพัฒน์พงษ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 568260010805
นางสาวอุระษา ไชยบิล
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 568260010807
นายสรศักดิ์ อ่อนกล่ำผล
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 568260010809
นายอภิรักษ์ แก้วสวย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
15 568260010810
นายอภิสิทธิ์ สรพิมพ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
16 568260010112
นายกฤษณะ แสนสำโรง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน 29 มีนาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
17 568260010404
นางสาวปาณิสรา ตรัสศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
18 568260010503
นางเพ็ญวิภา สารบุญ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
19 568260010613
จ่าเอกมงคง ศรีมันตะ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลขามเฒ่า อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
20 578262090101
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีพาแลว
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
21 568260010814
นางสาวโสภี ขานดาบ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมภาค 4 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
22 578262090114
นางสาววิลัยจิตร เสนาราช
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
23 568260010306
พระมหาเฉลียว สญญโท (แก้วอินทร์)
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
การบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 20 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
24 568260010508
นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
25 568260010702
นางสาวณัฐรวี แสนตุ้ย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
26 578262090128
ดาบตำรวจสุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 17 มิถุนายน 2559 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
27 578262090108
นางมัลลิกา สุวรรณไตรย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
จริยธรรมในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906-0181 Impact Factors : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
28 578262090111
นางวัชพร จำปาศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธีนี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
29 578262090122
นายประยงค์ จำปาศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
30 568760010131
นายอาทิตย์ ยังคง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 18-19 มิถุนายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
31 578262090110
นางวราพร ลาวงศ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
32 548260010819
นางชวิศา คงเจริญ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 19-20 ธันวาคม 2556 การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน" วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
33 578462090108
นางลติยา สุทธิผาย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดนครพนม 26 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.2
34 578462090112
นางพจนีย์ คำมุงคุณ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
35 578262090406
นางสาวภัทรียา มณีวงค์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการบริการของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
36 578462090107
นางสาวรุจิรา แสงผา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คัร้งที่ 1 สร้างเสริมวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทน ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
37 578262090407
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ISSN 1513 - 5845 0.6
38 578262090410
นายคิมหันต์ ศรีศักดิ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
39 578262090123
นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานบุคคลเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
40 578262090408
นางสุกันยา บัวลาด
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
41 578462090109
นางสาวทิราวรรณ พันธ์หมุด
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
42 578262090121
นายธนวัฒน์ ลาวงศ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
43 558260010119
นายณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
44 578262090120
ร้อยตำรวจโททนงค์ ทองหนองยาง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรชื่นชม และสถานีตำรวจภูธรเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
45 568760010116
นายพิทักษ์ชัย วรสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
46 578262090403
นางสาวทิพย์นฤมล โคตรบุตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
47 568260010612
นางปวีณา สันคะนุช
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
เจตคติของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
48 578262090109
นางวราณี ผาบุตรา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 the 3nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
49 53816001221
นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักทศธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกส่วาง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 31 มีนาคม 2560 รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.2
50 558260010120
นายวิเชียร มุลตะกร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
51 578462090110
นายวิษณุ ทองบพิตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 สร้างเสริมวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
52 568260120104
นางสาวทิพากร ฤทธิแสง
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานพลาสติก จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
53 568260120303
พันตรียุทธศิลป์ อุทโธ
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสัสดีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
54 548260140120
นายวัชรพงษ์ แดงกลิ่น
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
An Employment of the Disabled in Samutprakan Province 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
55 568260120119
ดาบตำรวจยุทธนา ศรีดี
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
56 568260120217
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองไทย
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
57 568260120304
นายอุทัย ศิริภักดิ์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
58 538160120103
นางสาวพิมพ์วรีย์ คูเมือง
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2561(เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
59 558260120102
นางสาวชิณาพร พลวิบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
60 558260120119
นายวรพล พลวิบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
61 569260010109
นางสาวมิตรธีรา วิสูตรานุกูล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาบทบาททางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
62 569260010120
นายนิมิตร โสชารี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของเทศบาลตำบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2559 0.8
63 549260010102
นางสาวปนัดดา โพธินาม
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สัมฤทธิผลของการจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) ISSN : 1906 - 0181 0.8
64 579262090125
นายสนุก สิงห์มาตร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการแสดงออกทางการเมือง ของประชาชนในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2559 แบบตอบรับวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ISSN : 2287 - 0121 0.8
65 549260010118
พระบุญทอด สีนวนนา
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการของพระวินยาธิการเพื่อความยั่งยืนของคณะสงฆ์ภาค 9 พฤษภาคม 2559 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2559) ISSN : 2286 - 9514 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
66 569260010119
นายฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
แนวทางนโยบายการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย มกราคม-เมษายน 2559 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2559 TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
67 559260010125
นายบุญชัย อาทิตย์ตั้ง
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ด.ต.ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
68 569260010102
นายเกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารห้างค้าส่งในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
69 569260010123
นายพงศ์ธณัติกาญจน์ พรมนิล
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
แนวนโยบายการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กันยายน-ธันวาคม 2558 รายงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ISSN : 2287 - 0121 Impact Factor : 0.039 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
70 549260010108
นางสาวสิทธิพรร์ สุนทร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อรรณพ โพธิสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปลี่ยนสู่ความทันสมัยกับความเข้มแข็งของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Sakon Nakhon Rajabhat University Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2558 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
71 549260010112
นายชาคร คัยนันทน์
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
รูปแบบพัฒนาทุนมนุษย์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
72 549260010117
นายบุญช่วย ภูทองเงิน
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 ISSN : 2351-0455 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
73 579262090123
นายวัฒนชัย ศิริญาณ
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561) ISSN : 2229 - 0141 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
74 57926090134
นางวิภาพรรณ อุปนิสากร
ระดับปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของสตรีในจังหวัดยโสธร พฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ์ 2561 แบบตอบรับวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 ISSN : 1513-5845 Impact Factor : N/A* - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
75 549280020122
นางภณิตา สุนทรไชย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการทางการเงินด้วยแนวคิดทุนนิยมสายกลางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนฟาร์มโคนม พฤษาคม-กันยายน 2560 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-กันยายน 2560) 0.8
76 569280020112
นายวิชัย กว้างสวาสดิ์
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนากิจกรรมเครือข่ายชุมชนเพื่อการแบ่งปันกรณีศึกษา ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2559 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2559) 0.8
77 579280020119
นายถาวร บุตรศรี
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุทัย โคตรดก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สถานีเรียนรู้ป่าภูพันหยอดพัฒนาคน ชุมชน และป่า มกราคม-เมษายน 2560 ผลการพิจารณาลงตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 2605 0.8
78 569280020119
พระครูวิจิตรวนสาร (บุญสวย สุจิตฺโต/แก้วหานาม)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
79 579280020108
นางพิญญา ใจมาลัย
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ครอบครัวบุญญสิกขา : กระบวนการเปลี่ยนผ่านนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ 2560 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
80 579280020115
นายจุลพันธ์ สุวรรณ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สถานีเรียนรู้อาชีวเวชศาสตร์ประมงพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำชีตอนกลาง มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
81 569280020120
พระฐตรฐ อธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตามหลักวุฒิธรรม พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
82 579280020114
พระครูจันทธรรมานุวัตร (มะลิ โคตรแสง)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
นวัตกรรมการจัดการความรู้บนพื้นฐานวิถีพุทธประเพณี เพื่อพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่12 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
83 579280020116
พระครูปริยัติชัยการ (ชัยเวช ภูแล่นกี่)
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาหลักสูตรเวชธรรม "คืนคนดีสู่ครอบครัวตน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง" ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดพุทธคามนิคมฯ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
84 579280020102
นางจารินี ม้าแก้ว
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิมลมาศ ปฐมวนิชกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนวิศวกรรมบูรณทการเพื่อการพัฒนาชุมชน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1906 - 7062 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
85 579280020126
นายสิทธิพงค์ ค้าเจริญ
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผู้นำเครือข่ายเกษตรกรวิริยะบารมีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN : 1906-1641 0.6
86 579280020123
นายสรรเพชร เพียรจัด
ระดับปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.อวยชัย วะทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
รูปแบบการพัฒนาผู้นำเกษตรกรสุนทรียกสิกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN : 1906 - 7062 - ไม่อยู่ในรอบการประเมิน