ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 578270080109
นายพฤกษ์ คงบุญ
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ 26 พฤศจิกายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 578010080104
นายสุขแสง คูกนก
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการเทคโนโลยีสำหรับการตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ Technology Management for Two-Dimension Film Cutting by Quality Grade (วิทยานิพนธ์) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 0857 - 684x 0.6