ข้อมูลผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
#ID รหัสนักศึกษา หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก หมายเหตุ
1 548210150312
นางสาวศศิประภา สาชำนาญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การใช้พลังอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
2 538110150618
นายสุนทร ไชยวงษา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 19-20 มกราคม 2558 National and International Academic Seminar on Current Trends in Curriclum and Instruction for the 21st Century" on January 19-20, 2015 at Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanlok Thailand granted on January 20, 2015 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
3 548210150611
นายภัทรพล ชัยสีดา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
4 548210150711
นางสาวรัตติยา พลมั่น
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการรายกรณีนักเรียนตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 13 ธันวาคม 2557 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ภาครัฐไทยในการแสอาเซียน" วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
5 548210150740
นางสาวลำพูน ลีหล้าน้อย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
6 548210150707
นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
7 548210150717
นายกมล แสงบุญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านคิดเป็น ทำเป็น ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนพยอม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 14 กันยายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง "พลังการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย" ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 2 และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.2
8 558210150118
นางสาวอภิวรรณ อุ่นสนธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
9 M502121401
นางชุดานันท์ จันทะปลาขาว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการจัดการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
10 548210150213
นางสาวสาริศา โพธิสัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ๋ เขต 3 (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
11 548210150520
นายสมใจ คัสกรณ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรทิพย์ วรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรทางศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
12 538110150707
นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
13 558210150532
นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
กลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (วิทยานิพนธ์) 13-14 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยอุดรธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
14 538110150323
นายอัครพล ธรรมสาร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การรับรู้ของผู้บริหารและครูต่อการดำเนินงานตามระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 3 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
15 568210200406
นางวิลัยรักษ์ วันนิจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
16 568210200313
นายธเนต เขม้นเขตรการ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองระเวียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 20 เมษายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอินโดจีน" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 20 เมษายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
17 578210200307
นางพรวิสาข์ มะลาศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
18 578210200201
นางกนิษฐา ผาสุทร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ. ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโซ่พิสัยปากคาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 11-12 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 The 5th CPRU National Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0.2
19 568210200305
นางเบญจมาศ ภูละมุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตของโรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
20 568210200310
นางสาวสุพรรษา อ่อนมาก
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
21 578210200212
นายสระไกร ผาสุทร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 11-12 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 The 5th CPRU National Conference หัวข้อ "ทิศทางการศึกษาไทยภายใต้การปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0.2
22 578210200311
นางสุพัตรา วิเศษวิสัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ศึกษาคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและการเมือง" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.2
23 548210150708
นางปิยวรรณ พลวัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
24 578210200112
นายชัชวาลย์ โยธานัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษกนก ดวงชาทม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาแรงจูงใจและแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
25 568210200101
นางสาวชยาณี ภูโคกหิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความผูกพันของครูที่มีต่อสถานศึกษาในเขตอำแภอห้วยเม็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
26 568210200215
นางสาวสุมาลี เขาเขจร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ต่อการบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
27 568210200403
นางทองบ่วย นาจอมทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
28 578210200206
นางเสาวนีย์ สุปันตี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาวะผู้นำตามสภาพจริงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
29 578210200305
นางนวลละออ กมลภพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารจัดการความสัมพัฯธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
30 578210200202
นางสาวทศพร สิทธิโชติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อนาคตภาพการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2559 - 2568) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
31 5212121114
นายสมบัติ พันธ์โพธิ์คา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอำเภอยางตลาด 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 (วิทยานิพนธ์) 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
32 568210200203
นางนภกช สาคร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ศิริ ถีอาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
33 578210200309
นางสาวศลิษา ศิริจริยวัตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก กรณีศึกษา อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
34 558210150512
นางรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.สุทัศน์ แก้วคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (วิทยานิพนธ์) 15 มกราคม 2559 Report of the National and International Graduate Research Conference 2016 on January 15, 2016 at khon Kaen University 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
35 578210200205
นางวัชรีพร ชัยจักร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะตามสภาพจริงและที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (วิทยานิพนธ์) 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
36 548210150722
นายธวัช แบขุนทด
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.จำเนียร พลหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.สมชาย วงศ์เกษม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและพนักงานราชการ วิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
37 568210200407
นางศิริกมล นนทะภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารจัดการการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.อนุสรณ์ ถูสินแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 (วิทยานิพนธ์) 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
38 578010510104
นางสาวจินตนา หลองทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาลักษณะเฉพาะของมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการเรียนรู้ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
39 578010510112
นางสาวปางณภา ทูลมาลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันฑิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ข้อผิดพลาดและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกี่ยวกับตัวแปรทางพีชคณิต 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
40 578010510114
นางสาวภาณุมาส นนทะโย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันฑิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
41 578010510117
นางสาวอารัตน์ดา ทิพย์โสดา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วิจิตรา โสเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
42 578010510109
นางสาวณัฐกานต์ สุระภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทรศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
43 578010510122
นายธนกร สะพังเงิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนจำแนกตามพหุปัญญา เรื่องจำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0.2
44 578010510129
นายอภินันท์ หินศิลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 23 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชากาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิชาการ" วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0.2
45 578010510101
นางสาวกนกภรณ์ สีบัวบุญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
46 578010510107
นางสาวชนิษฐา คลังใหญ่
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเศษส่วนและทศนิยมโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
47 578010510108
นางสาวฐิติรัตน์ ภูมิลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พหุนามโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
48 578010510115
นางสาววรรณศิรินทร์ ภูฉายา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.นิตยา จันตะคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้หลักกการตรรกศาสตร์คลุมเครือ 10-12 พฤษภาคม 2559 Report of International Conference on Social Science and Management (International Symposium on Edcation, Psychology and Social Sciences) May 10-12 2016 at Osaka, Japan 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
49 578010510123
นายธีรพงษ์ ภูหงษ์แก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.เสน่ห์ หมายจากกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
50 578010510126
นายวัชระ ชูเสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการคิดทางคริตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้คำถามระดับสูง 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
51 578010510128
นายอชเทพ ผดุงกิจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการใช้กลยุทธในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ปัญหาที่ไม่คุ้นเคย 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
52 578010510130
นายศตวรรษ จิตรกลาง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.รามนรี นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ปรจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
53 578210160106
นายปิยณัฐ ชัยเพ็ง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.นิตยา บรรเทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
54 578210160103
นางมณีรัตน์ ขยันกลาง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
55 578210160104
นางสาววิลาวรรณ บุพเต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้ เรื่อง คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
56 5212140305
พันจ่าอากาศเอกเสมอ มะปัญญา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สมทรง สุวพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสการทางศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on technology and Innovation Management เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
57 578010510125
นายภูวเดช วรโภชน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คณิตศาสตรศึกษา (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.นวพล นนทภา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.วินทิตา ทะลาสี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
58 538170100404
นายมานพ นามมณี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด สำหรับครูระดับประถมศึกษา 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ " การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
59 578510080112
นายวิเศษ วชิรวัตถานนท์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ชนะชัย อวนวัง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การปฏิบัติการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
60 578510080123
นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
61 548210080201
นางสาวกัลยานี วิชัยศร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
62 548210080116
นายศุภเกียรติ มณีเนตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สมการเชิงตัวแปรเดียว วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
63 578510080119
นางสาวมินตรา กันคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
64 548210080217
นายอุทัย ใหม่คามิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบวัฎจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง การหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
65 578610080103
นางฉัตรอนงค์ คำดีราช
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มกราคม-มีนาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560) ISSN : 1905 - 9574 0.6
66 538170100107
นายณัฐพล ไสยสาลี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
67 548210080105
นางสาวปรียาภรณ์ พลเยี่ยม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
68 578510080103
นางสาวณัฐสุดา จั่นอาจ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านเครือข่ายสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
69 578510080120
นางสาววรรณนิภา ปานหนู
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้ตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี 4 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ Technology Gives Us Power, But Management Makes the Difference เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีสเทิร์น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
70 578510080121
นางสาวอนรรฆวี บุญสนอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุนวิชาการเขียนโปรแกรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
71 578510080124
นายฐิติกร ประครองญาติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกับเว็บสนับสนุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
72 578610080118
นายศิวพงษ์ สาระรัตน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้เทคนิคการสอนหมวกหกใบร่วมกับสแคฟโฟลดิ้งที่ส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
73 578610080121
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อคู่คิดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
74 538170100106
นายเกษมศักดิ์ ทองตัน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราชฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
75 578510080114
นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงประมวลผลด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 17 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 อัตลักษณ์แห่งเอเซีย 2014 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
76 578510080125
นายนิติชาติ ตันตระกูล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิ์พลูศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การพัฒนางานวิจัย รับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
77 5212144312
นางสาวอาภาภรณ์ สุดเสน่ห์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมครูพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์ โดยใช้เทคนิคพี่เลี้ยง 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
78 5212144322
นายอิศรภักดิ์ หล้าหา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดฝึกอบรมส่งเสริมครูพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมเดสทอปออร์เทอร์ โดยใช้เทคนิคเพื่อคู่คิด 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
79 578510080101
นางสาวกรวิกา พูลลาภ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ผ่านเครื่อข่ายออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับนัหกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
80 578610080114
นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ โดยใช้เทคนิคทีเคโอที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 27 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 "การพัฒนางานวิจัย เพื่อรับใช้สังคม" วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
81 538170100221
นายพีรชัย ชินพร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวี เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลิเคชันเกม เพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล๊ต 8-9 พฤษภาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
82 578610080109
นางสาวศรัญญา สีสมบัติ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามเทคนิคการเรียนรู้อริยสัจ 4 โดยใช้ระบบฐานความรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาวิชาการสร้างเว็บเพจ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
83 568610080104
นางสาวทัศนีย์ วงค์นรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.กนก สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 รายงานวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2559) ISSN : 2351 - 0366 Impact Factor : 0.034 0.6
84 578510080109
นายฐากูร บุญสาร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฉันทิชย์ สาธิตานันต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
โปรแกรมการจัดการเรียนดารสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกัลยาณวัตร 17 มิถุนายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : STEM และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21" เมื่อศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
85 548210170101
นางกมลทิพย์ ยงใจยุทธ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2555 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (27) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2560 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
86 558210170101
นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
87 558210170113
นายเสฐียรพงษ์ ศิวินา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการของโรงพยาบาลชุมชน: การวิจัยแบบผสานวิธี 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
88 568210170106
นางภควดี บูชาทิพย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
89 568210170232
นายจักรพันธ์ ชมสา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแก้โจทยปัญหาวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 24-25 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
90 578210530126
นางสาวปิยนุช อามาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม เรื่อง เศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.2
91 578210530129
นางสาวศาสดาภรณ์ หาสนาม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
92 578210530131
นางสาวสุทธิดา วงศามิ่ง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
93 578210530134
นางสาวอรวรรยา เลิศล้ำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.พงศ์ธร โพธิพูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วงจรไฟฟ้าสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.2
94 568210170113
นางสาวสิรินาฏ ศรีล้วน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัยหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
95 578210170205
นางซ่อนกลิ่น กาหลง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
96 578210170207
นางสาวพวงชมพู อยู่งาน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องทางการเรียน วิชาชีววิทยาเรื่อง ยีนและโครโมโซม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 27-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการการวัดผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 "มโนทัศน์ด้านการวัดผลการประเมินผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
97 548210170317
นางวิลัยภร จันนะรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
98 548210170318
นางสาวศิรินญา โสมาเกตุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ท.ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบวัดคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็นไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
99 568210170101
นางสาวกัตติกา คัทวี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
100 568210170216
นางสาวมนิดา เจริญภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPPIEST 14 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกิจจาทร อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
101 538110170107
นางบุษรา ดาทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทยานิพนธ์) 24 กันยายน 2558 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ครุศาสตร์วิชาการ) ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการสึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
102 538110170711
นางศิริกัญญา วงศ์ภาคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
103 538110170720
นายสราวุฒิ วงศ์ภาคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อุรสา พรหมทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
104 578210170203
นางสาวจิราพร วงชัยยา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างศิลป์" ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0.2
105 5212126108
นางลดาวัลย์ จันทะคัต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือพระกุมาร 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเซีย"เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
106 538110170405
นางสาวณัฐวิภา สุดแท้
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อรุณี จันทร์ศิลา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง การบวกและการลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "ทิศทางและข้อเสนอเร่งด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมเธีตเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
107 578210170106
นางรำไพ แสงนิกุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต2 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
108 578210170102
นาวสาวณัฐรดี ชมภูวิเศษ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
109 578210170110
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยนุช สาที
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อาทิตย์ อาจหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
110 568210170246
นางจงกล โม้ทองศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินความแตกต่างประสบการณ์และผลการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ และการเรียนรู้แบบปกติ 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
111 578210170108
นางสาวเอมอร จันทร์เสถียร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง จังหวัดสุรินทร์ 23 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.2
112 578210170105
นางสาวเพ็ญพิชญา ติชะรา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 19 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม 3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครราชสีมา 0.2
113 578210170103
นางสาวดารณี ม่วงโต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์อภิมาน 26 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.2
114 568210170105
นางเพ็ญศรี แก้วมณี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
115 568210170235
นายฐปกร ทนโนนแดง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 :บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
116 568210170226
นางสาวสุภาวรรณ เวสา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
117 548210170205
นางชุติกาญจน์ ศิริพงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
118 558210170304
นางวิจิตรา รินทา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 23 กรกฎาคม 2558 รายงานการประชุมสัมนมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
119 568210170110
นางสาววาสนา อัมไพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาชุดเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 24-25 ตุลาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
120 568210170115
นางรชยา ภูตะมาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24-25 ตุลาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2558 "การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา" เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
121 578210530113
นางสาวเมทินี ปุตุรงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิค KWL เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
122 548210170311
นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษาเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
123 5212126503
นางวาสนา กองณรงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแบบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
124 578210530105
นางสาวชนิตาภา ศิริกาญจนวงศ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสือการ์ตูน เรื่องวัตถุรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
125 578010500109
นางสาวปรียาภรณ์ ประกอบเสริม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยากับเจตคติต่อการเรียนชีววิทยาและผลการเรียนรายวิชาชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" 111 ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
126 578010500102
นางสาวกัณฑิมา สว่างวงษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ การเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
127 578010500105
นางสาวชนิดาภา โกพลรัตน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
128 578010500107
นางสาวณัฐนรี จะแรมรัมย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดสมรรถนะทางวิชาการของการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
129 578010500114
นางสาวพรนภา วิชาชัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนชีววิทยาเจตคติต่อการเรียนชีววิทยาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
130 578010500116
นางสาววราภรณ์ กระตุดเงิน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการเคมีตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่พึงประสงค์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
131 578010500118
นางสาวศิริวรรณ ไยทอย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของครูที่เป็นจริงและพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
132 578010500121
นางสาวสุปราณี แอ่งสุธา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการเคมีกับเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
133 578010500125
นางสาวโสภิดา เสนาโนฤทธิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีส่วนสนับสนุนความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนกับเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
134 578010500128
นายฉัตรชัย เนตะคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น ของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ กับผลสัมฤทธทางการเรียน เรื่อง สารชีวโมเลกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
135 578010500133
นายอธิพงษ์ ภูเก้าแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
136 578010500134
นายอิสรา บุญญาธิพิทักษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนเคมีและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
137 578010500103
นางสาวจตุพร เวียนศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนรู้กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
138 578010500106
นางสาวฐิติมา ปานยงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
139 578010500119
นางสาวรวิสรา นิลสุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
140 578010500126
นางสาวอรวรรณ สาศรีเสาร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์กับเจตคติเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
141 578010500131
นายศราวุธ วงวิพัฒน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้สภาพแวดล้อมในการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเพศต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
142 578010500120
นางสาวสาลินี สันวัง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.กมล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ในชั้นเรียนรายวิชาฟิสิกส์และเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
143 578010500101
นางสาวกรกนก เขาแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.นุกูล กุดแถลง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมการสอนปฏิบัติการชีววิทยาของครู เจตคติต่อการเรียนชีววิทยา และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
144 578010500123
นางสาวสุถาวรรณ พลเรือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.นุกูล กุดแถลง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบการรับรู้พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ของครู เจตคติ ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีการนำตนเองในการเรียนแตกต่างกัน 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
145 578010500127
นางสาวอุทุมพร อันอามาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรศึกษา
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ต้นสกุล ศานติบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูในการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ใรศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
146 558210180204
นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภู
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยประเภทงานใบตองโดยชใช้ชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 22-23 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
147 568210180108
นางดวงใจ นาวารี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับชุดการเรียนรู้ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
148 538110180210
นางสาวนฤทธิ์ศรา แสงมาลัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบการเล่านิทานอีสป พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
149 558210180108
นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ภามีจำรัส
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.อเนก ศิลปนิลมาลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
150 568210180214
นางสาวพรพรรณ สารมาตย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่อง สารและสมบัติของสารและ การคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังมโนมติ 28 มีนาคม 2559 รายการงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
151 568210180233
ว่าที่ร้อยตรีธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการปลูกมะนาว โดยใช้เทคนิคกระบวนการปฏิบัติ ของกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
152 568210180127
นางสาวณัฏฐณิกานต์ ทองโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ MIA 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทยก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
153 548210180122
นางสาวสุมัณฑณา ธีรภัคสิริ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. เอนก ศิลปนิลมาลย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะกการพูดภาษาอังกฤษโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 10 ตุลาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2/2557 "นานาวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอเซีย" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
154 548210180441
นายอภิวัฒน์ โตชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ตุลาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 67 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ISSN : 1686 - 0632 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
155 558210180210
นางสาวปภาวดี จอมทรักษ์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบและแผนผังความคิด 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
156 558210180301
นางสาวกมลทิพย์ ใยรีอ่าง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. พรรณวิไล ชมชิด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารญาณและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN : 1906 - 7062 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
157 558210180501
นางสาวกนกอร สะภา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรการต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ประกอบบทเรียนบนเว็บรายวิชางานธุรกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
158 568210180402
นางสาวทัชชกร สุขะวันดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจับคู่ร่วมมือบันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการรับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
159 5212132126
นางสาววิลาสินี พลชำนิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ด้วยการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
160 538110180313
นางสาวปิยภรณ์ สีหาบุญทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
161 548210180611
นางสาวณัฏฐานุช นันทจักร์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและเจคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 24 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ทิศทางและข้อเสนอร่างด่วนสู่การแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ" ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
162 558210180304
นางบุญเหลือ แก้วอ่อน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะจากเศษวัสดุ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย"วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
163 558210180307
นางลาวัลย์ ตนะสอน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ. ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ. ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
164 558210180504
นางสาวจริยาลักษณ์ กิตติกา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดฝึกเสริมทักษะ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
165 558210180507
นางชรินรัตน์ สมอดง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ โดยมีสื่อสนับสนุนบนเว็บสำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
166 558210180617
นางแววนิภา มณีศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ EKKE 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
167 558210180514
นางวราภรณ์ สอนผิว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
168 558210180520
นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดของกาเย่ ร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อาเซียนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
169 558210180523
นายอัษฎายุธ พุทโธ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบผังความคิด 23-23 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน ในประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
170 558210180619
นางสุกัญญา ทรงสุภาพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความรู้พื้นฐานอาเซียนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมแบบบูรณาการ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
171 568710180226
นางอุษณี พรมดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
THE DEVELOPMENT OF MUKDAHAN PHUTHAI THAI DANCING MODEL ON THE TOPIC OF KEB MAK KHAM WAAN KAEM KHONG, ARTS LEARNING STRAND (DANCING ART) FOR MATTHAYOMSUEKSA 2 STUDENTS 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18 - 19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University. 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
172 568210180316
นายดนัย ช้อนทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
173 578010150103
นางสาวจิรภา กองมา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ POE ร่วมกับสื่อประสม เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตสึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
174 578010520115
นางสาวยุวดี นครแสน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการรับรู้ความเชื่อมั่นในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
175 578010520121
นางสาวสมฤดี พิพิธกุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษกิจของไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับสื่อประสม 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
176 578010520124
นางสาวอุไรรัตน์ เหล่าภักดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
177 578010520132
นายพีรวัฒน์ แสงเขียว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียนประกอบกับสื่อประสม และเทคนิคจิกซอว์ 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
178 548210180227
นายกู้เกียรติ คุ้มเมือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ประกอบแบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 28 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่อาเซียน : ทิศทางใหม่ใรศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
179 558210180102
นางสาวเกื้อกูล แก้วไส
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริม การประกอบอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 13-14 ธันวาคม 2557 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
180 568210180119
นางสาววัชราภรณ์ มาติยา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT โดยใช้เครือข่ายทางสังคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
181 568710180206
นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. พุทธารัตน์ ทะสา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
THE DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS ON ENGLISH BY PRACTICE PACKAGE FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 Intergrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014) September 18 - 19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University. 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
182 558210180404
นางสาวนรเศรษฐ์ สุวรรณอำไพ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 19-20 มกราคม 2558 รายงานโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คัร้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
183 568210180207
นางสาวณฐมน จันทร์เพ็งเพ็ญ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร. นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (ROLE PLAY) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
184 568210180223
นางสาวสมัย ลาสุวรรณ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค SQ4R ประกอบแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 30-31 มีนาคม 2559 การประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
185 568210180308
นางนัทธมน ทองคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสุพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2561 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
186 548210180203
นางสาวณัฐกมล ดำมี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 เอกสารการตีพิมพ์วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 32ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 0125-8095 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
187 548210180513
นางสาวรุ่งสิริ อิโน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
188 558210180124
นายจำนงค์ กรุพิมาย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมบัติ ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
189 558210180103
นางจินตนา กรุพิมาย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กฤษณา สมะวรรธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถทางด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
190 568210180101
นางสาวกนกภรณ์ เวียงคำ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ เรื่อง เรือมกะลาสราญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
191 568210180128
สิบเอกสัญญา จำปา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปสากล เรื่องแซกโซโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
192 568710180234
นายต่อศักดิ์ บุญพิมล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT RESULTS USING COOPERATIVE STAD TECHNIQUE WITH ADDITIONAL READING BOOKS FOR PRIMARY FOUR CLASS TOPIC BUDDHISM, LEARNING AREA GROUP SOCIAL, RELIGION AND CULTURE 18-19 กันยายน 2557 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014 : Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic (ICSSS 2014) September 18-19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
193 548210180702
นางบาหยัน จรรยาพิลาทิพย์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรูปแบบสมองเป็นฐาน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on technology and Innovation Management เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
194 558210180528
นางจารุวรรณ ไร่ขาม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การทำปลาส้มไร้ก้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 2 the 2nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
195 558210180531
นางสาวศิริรัตน์ จตุรวงค์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมบ้านกู่กาสิงห์ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 2 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 the 3nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
196 568210180211
นางสาวนันทพร ภูครองนาค
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุช เมฑเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ขั้นตอนของแฮร์บาร์ต (Herbart Formal Step) ประกอบแบบฝึก 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
197 578010520116
นางสาวรัตติยากร ชินกร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
198 578010520129
นายนวพล อะโน
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ เครื่องดนตรีโปงลาง 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
199 578010520137
นางสาวชนัญธิดา เที่ยงราช
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิดประกอบแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
200 578010520139
นางสาววณิชชา ราชโยธา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้การสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
201 578010520109
นางสาวนฤมล จันทร์ศรีโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบเน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง การวาดภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมผลิตสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
202 578210180119
นายอนันตกานต์ ภูถ้ำแก้ว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Writing Skill of 6th Grade Students Using 3P Learning Organization Together with Drills 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
203 548210180516
นายจินต์กวี แสงอรุณ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามรถด้านการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบแบบฝึกทักษะ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
204 558210180512
นางลัดดา โพธิ์ภักดี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30-31 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ"การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม"ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Technology and Innovation Management ระหว่างวันที่30-31 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
205 568210180209
นางสาวดารุณี แก้วบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.สมปอง สรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
206 578010520143
นางสาวศุภสุตา ศรีลำไย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อำเพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
207 578210520113
นางสาวศิริพรรณ คุณพระเนตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
208 578010520106
นางสาวเชอรี่นันท์ พันอุสาห์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.โมฬี ศรีแสนยงค์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Co-op Co-po ประกอบสื่อประสม เรื่องระบำชุมนุมเผ่าไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
209 55821080217
นางสาวอภิญญา แก้วหอม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จำลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 7 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4/2559 "การปฏิรูปการศึกษา : พันธกิจทางสังคมและเมือง" วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 0.2
210 568210180135
นายภูมิพัฒน์ สิทธิ์ทัศน์กุล
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติคีบอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอนดนตรีสากลเบื้องต้น 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
211 578010520104
นางสาวชนิกา วิชานนท์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
212 578210520124
นางอภินันท์ ข่าขันมะลี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Vocabulary Reading and Writing Skills Using CIRC Cooperative Learning Technique Together with Drills for Grade 2 Students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
213 578210520119
นางสาวสุวรรณี ภูลายขาว
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The Development of Communicative English Speaking Ability Using the Role Play and Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique for 6th grade students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
214 578210520136
นายอรรถโกวิท จิตจักร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities along the legacy of Gange based on CAI, The introduction of computer’s operation of Pratom 4 students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
215 578210520103
นางสาวจิราวรรณ มีมาก
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Implementing CIRC and Practice Materials To Improve Thai Writing of the Seventh Graders 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
216 578210520106
นางสาวนภัสนันท์ ไกรทอง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 21 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 0.2
217 578210520109
นางสาวเพ็ญพักตร์ ทดลา
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of reading analysis skill in Department of Thai language by using STAD technique with practicing exercise primary school grade 4 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
218 578210520118
นางสาวสุปรียา วิชิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities to enhance the critical thinking abilities of Mathayomsuksa 2 students using cooperative learning combine mind mapping instruction 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
219 578010520120
นางสาวศันสนีย์ วิชาโรจน์
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการชีววิทยา 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
220 578210520121
นางสาวเสาวณีย์ วิชิต
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of learning activities using communication and dynamics group instruction to promote student achievement and creative speaking skills of Diploma students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
221 578210520132
นายวรวิทย์ อุทโท
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังมโนมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
222 5782101520133
นายวิทวัฒน์ อันทะนัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Reading and Analytical Thinking Ability Learned Through 4 MAT Learning, Together with the Mind Map in the Thai Learning Strand of 5th Grade Students 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
223 578210520144
นายกุลวิชญ์ เพิ่มศรี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The Development Achievement and Analytical Thinking of the Fifth Grade Students Taught by SQ4R Approach 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global nderstanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
224 578210180122
นายภุชงค์ มัชฌิโม
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Using Spelling Technique Together with the 2W3P Learning Organization for Developing Students’ English Skills at the 5th Grade Level 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
225 578210520138
นางสาวมณฑิรา สุเทวี
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
The development of English Reading Comprehension Skill using the SQ3R method with Aesop’s fables for Prathomsuksa III students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
226 578210520131
นาพุฒินาท ปัตถานัง
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Development of English Reading Skill Using Spelling Learning Together with TAI Cooperative Learning Technique for Grade 1 Students 22-23 กันยายน 2559 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
227 578010520135
นายอิสระพงศ์ โสภาใฮ
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.บุษกร เขจรภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้การเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
228 578210520140
นางรัตนาภรณ์ ไชยโคตร
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรและการเรียนการสอน (แผนวิชาชีพครู)
ครุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.อำไพพิศ เกตุวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบแผนผังความคิด เรื่อง พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
229 568260190107
นายไพบูลย์ พลเมืองศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.แดนวิชัย สายรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วารสารเซนต์จอห์น ปีที่ 19 ฉบับที่ 25 0.8
230 57826080205
นางนิลุบล นาสมศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
231 578262080210
นางสาวจันทรา กมลโรจน์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
232 578262080211
นางสุติมา วรชินา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
233 578262080213
นายวิจิตร ศรีบ้านโพน
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.รังสรรค์ อินทน์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
234 558260010707
นางสาวศิริมาศ จำเริญสัตย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
235 568260010501
นางสาวจารุวรรณ วัดวงค์ษา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
236 568260010713
นางสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
237 568260010801
นางสาวกรภัทร์ นามบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
238 568260010802
นางสาวโชติกา นามบุญเรือง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
239 568260010804
นางสาวฤกษ์ดาว ประพัฒน์พงษ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
240 568260010805
นางสาวอุระษา ไชยบิล
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ โลกาภิวัตน์" วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัตร ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
241 568260010807
นายสรศักดิ์ อ่อนกล่ำผล
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
242 568260010809
นายอภิรักษ์ แก้วสวย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
วิถีชีวิตต่างด้าวในแดนไทย : แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
243 568260010810
นายอภิสิทธิ์ สรพิมพ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
244 568260010112
นายกฤษณะ แสนสำโรง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของประชาชน 29 มีนาคม 2558 รายงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "บัณฑิตศึกษากับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
245 568260010404
นางสาวปาณิสรา ตรัสศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 ร่วมจัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
246 568260010503
นางเพ็ญวิภา สารบุญ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
247 568260010613
จ่าเอกมงคง ศรีมันตะ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลขามเฒ่า อำเภอนครพนม จังหวัดนครพนม 2 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการสู่อาเซียนภิวัฒน์ - โลกาภิวัฒน์" วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 34) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
248 578262090101
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีพาแลว
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
249 568260010814
นางสาวโสภี ขานดาบ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรศาลยุติธรรมภาค 4 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GIRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
250 578262090114
นางสาววิลัยจิตร เสนาราช
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.8
251 568260010306
พระมหาเฉลียว สญญโท (แก้วอินทร์)
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
การบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 20 กุมภาพันธ์ 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร 37 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
252 568260010508
นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3/2558 "การปฏิรูปการศึกษาเพื่อ ความยุติธรรมในสังคม : ความท้าทายใหม่" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
253 568260010702
นางสาวณัฐรวี แสนตุ้ย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร. พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
254 578262090128
ดาบตำรวจสุทธิพงษ์ สิงห์ค้อ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 17 มิถุนายน 2559 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัยใช้องค์ความรู้สู่ความยั่งยืน" ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
255 578262090108
นางมัลลิกา สุวรรณไตรย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
จริยธรรมในการปฏิบัติงานต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906-0181 Impact Factors : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
256 578262090111
นางวัชพร จำปาศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธีนี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
257 578262090122
นายประยงค์ จำปาศรี
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-เมษายน 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
258 568760010131
นายอาทิตย์ ยังคง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 18-19 มิถุนายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 "สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
259 578262090110
นางวราพร ลาวงศ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) TCI กลุ่มที่ 1 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
260 548260010819
นางชวิศา คงเจริญ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วัชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 19-20 ธันวาคม 2556 การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 "การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน" วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
261 578462090108
นางลติยา สุทธิผาย
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดนครพนม 26 สิงหาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0.2
262 578462090112
นางพจนีย์ คำมุงคุณ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2559 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 "สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
263 578262090406
นางสาวภัทรียา มณีวงค์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการบริการของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
264 578462090107
นางสาวรุจิรา แสงผา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คัร้งที่ 1 สร้างเสริมวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทน ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
265 578262090407
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พฤศจิกายน 2559-กุมภาพันธ์ 2560 แบบตอบรับวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ISSN 1513 - 5845 0.6
266 578262090410
นายคิมหันต์ ศรีศักดิ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
267 578262090123
นายพฤษพงษ์ ฤทธิโคตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานบุคคลเทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
268 578262090408
นางสุกันยา บัวลาด
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
269 578462090109
นางสาวทิราวรรณ พันธ์หมุด
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 สร้างเสริมสหวิทยาการ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC" วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 0.2
270 578262090121
นายธนวัฒน์ ลาวงศ์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
271 558260010119
นายณัฐพล ฉัตรพงศ์ไพบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิชรินทร์ สุทธิศัย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
272 578262090120
ร้อยตำรวจโททนงค์ ทองหนองยาง
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรชื่นชม และสถานีตำรวจภูธรเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.8
273 568760010116
นายพิทักษ์ชัย วรสุข
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2559 (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
274 578262090403
นางสาวทิพย์นฤมล โคตรบุตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สุธินี อัตถากร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
275 568260010612
นางปวีณา สันคะนุช
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
เจตคติของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 20 มกราคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
276 578262090109
นางวราณี ผาบุตรา
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2-3 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3 the 3nd National Conference on Technology and Innovation Management. เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
277 53816001221
นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักทศธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกส่วาง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 31 มีนาคม 2560 รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย" เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.2
278 558260010120
นายวิเชียร มุลตะกร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.วิทยา เจริญศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์
ทรรศนะของประชาชนต่อบทบาทการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
279 578462090110
นายวิษณุ ทองบพิตร
ระดับปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ศักดิ์พงศ์ หอมหวน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 29 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 สร้างเสริมวิทยาการผสมผสานวัฒนธรรมไทย ก้าวอย่างมั่นใจเข้าสู่ AC เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 0.2
280 568260120104
นางสาวทิพากร ฤทธิแสง
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานพลาสติก จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 "พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
281 568260120303
พันตรียุทธศิลป์ อุทโธ
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการสัสดีในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กันยายน-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยสาสตรและสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ISSN : 1906 - 0181 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
282 548260140120
นายวัชรพงษ์ แดงกลิ่น
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
An Employment of the Disabled in Samutprakan Province 22-23 กันยายน 2559 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
283 568260120119
ดาบตำรวจยุทธนา ศรีดี
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดมหาสารคาม 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
284 568260120217
ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทองไทย
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
285 568260120304
นายอุทัย ศิริภักดิ์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2561 (เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
286 538160120103
นางสาวพิมพ์วรีย์ คูเมือง
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.พรปวีณ์ ศรีประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2561(เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
287 558260120102
นางสาวชิณาพร พลวิบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
288 558260120119
นายวรพล พลวิบูลย์
ระดับปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิ์วรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 พฤศจิกายน 2559 รายงานการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Education 4.0 : บทบาทครูไทยในการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.2
289 558240140302
นางนิศากร ศิริวัฒนศักดิ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาองค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
290 558240140306
นางมานัส มหาวงศ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
องค์ประกอบการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
291 568240140111
นางสาววิภาพร อินทปัญญา
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ดีของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 มีนาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 3" มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
292 558240140127
นายกิตติภัทร พานิชพันธุ์
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.รุ่งศักดิ์ วิลามาศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
293 568240140122
Miss Nguyen Xuan Nhung
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 15 กรกฎาคม 2559 Certifiicate of Appreciation For the Oral Presentation Entitled The 3rd International Conference on "Social Enterprise and Sustainability Economy" The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia 2016 Ubon Ratchathani, Thailand, July 15th, 2016 0.4
294 568240140113
นางสาวสุภาวดี สีดาว
ระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ
วิทยาการจัดการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.ภณิตา สุนทรไชย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กชมน วงศ์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (วิทยานิพนธ์) มกราคม-เมษายน 2561 แบบตอบรับวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561) ISSN : 1906 - 0181 Impact Factor : 0.082 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
295 568220060102
นางสาวรำไพ สีโสภา
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอยปลายที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาตร์เกี่ยวกับต้นยาสูบ 22 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 "งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 0.2
296 578620060101
นายโกศล สีสังข์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 7E ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง กรด - เบส ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (วิทยานิพนธ์) 15-16 ตุลาคม 2559 รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0.2
297 568620060109
นายประยุทธ บัวแสง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.วันดี รักไร่
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Geometric, energetic and electronic properties of 4d transition metals doped (5,5) single–walled carbon nanotube 22-23 september 2016 Report of International Conference and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22 - 23, 2016 0.4
298 568620060107
นายทวิต โม้ทองศรี
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมีศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ฌานุกรณ์ ทับทิมใส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ธนวัชร์ สมตัว
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
Density functional theory calculations of hydrogen adsorption on pristine, b–, al–, and n–doped graphene nanosheets 22-23 september 2016 The 6th International Conference on Sciences and Social Sciences 2016 : Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being (ICSSS 2016) September 22-23,2016 at Rajabhat Maha Sarakham University 0.4
299 568260070105
นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีววิทยาศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ ดร.สมปอง ศรีกัลยา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
300 558250100304
นายสุทธิลักษณ์ ศรีไกร
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเปรียบเทียบผลผลิตของอ้อยปลูกและวิธีทางเขตกรรมที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวต่อการงอกและการเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์เค 95-84 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 รายงานวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) 0.8
301 538250100101
นายพิเชษฐ นาเมือง
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สำราญ พิมราช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตและการประเมินความทนแล้งของข้าวพันธุ์พื้นเมือง มกราคม - มิถุนายน 2560 แบบตอบรับวารสารเกษตรพระวรุณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ISSN : 1685-8379 Impact Factor : 0.024 0.8
302 578270080109
นายพฤกษ์ คงบุญ
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร. เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานประชุมวิชาการ 26 พฤศจิกายน 2558 รายงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
303 578010080104
นายสุขแสง คูกนก
ระดับปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การจัดการเทคโนโลยีสำหรับการตัดฟิล์มสองมิติตามชั้นคุณภาพ Technology Management for Two-Dimension Film Cutting by Quality Grade (วิทยานิพนธ์) พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ISSN : 0857 - 684x 0.6
304 548230180104
นางราตรี ทิพนา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ภาษาพาดปกนิตยสารรายสัปดาห์ วิเคราะห์แนวการเมืองไทยปีพุทธศักราช 2554 - 2557 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับวารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธสักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
305 548230180103
นางรัติยาภรณ์ เกตุมาลา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปริศนาคำทายบ้านหนองหล่ม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
306 558230180201
นางกฤษณา แดนสีแก้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
นิทานพื้นบ้านอำเภอโกสุมพิสัย : การศึกษาเชิงคติชน 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
307 548230180102
นางภาวณี เพ็งลุน
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สัมพันธบทในนวนิยาย เรื่อง ทะเลน้ำนม ของชัชวาลย์ โคตรสงคราม 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
308 558230180208
พระบรรจง จิตฺตกโร/ ไชยเสนา
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
คองสิบสี่ในวรรณกรรมและวิถีชีวิต 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
309 558230180206
นางบุบผา เสนาคำ
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อ.ดร.ประจัญ จันเติบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.สถาพร พันธุ์มณี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การประกอบสร้างตัวละครชายและหญิงในกลองลำเรื่อง 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
310 568230180202
นางสาวพัชรพร สาลี
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาและวรรณกรรมไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
กลวิธีสื่อคุณธรรมและจริยธรรมในนวนิยายเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (พ.ศ. 2556 - 2557) 16-17 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "พลังปัญญาเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย : ภาษา วรรณกรรม และคติชน" โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเคยูโฮม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
311 5212304105
นางสาววิรุณศิริ สารผล
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อาจารย์ ดร.มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC2016) "อาเซียน : โอกาสและความ ท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
312 5112322101
นางกฤติณา พลซื่อ
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
313 5112322103
นางพวงเพชร วัฒนวิเชียร
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
314 5112322104
นางภัทราภรณ์ บุญกาพิมพ์
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการในหอผู้ป่วยพิเศษเบญจสิริ 3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม) 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
315 5112322102
นางสาวน้อย แซ่โค้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการด้านการออกกำลังกายในสวนสาธารณะบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอมปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม)TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
316 5112322105
นางสาวมาลีรัตน์ แซ่โค้ว
ระดับปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การศึกษาความพึงพอใจขอผู้มารับบริการด้านทะเบียนราษฎรจากสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 แบบตอบรับการตีพิมพ์วารสารช่อพะยอมปีที่ 28 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 (เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม) TCI กลุ่มที่ 2 ประกาศ วันที่ 13 กันยายน 2559 ISSN : 1513 - 5462 Impact Factor : 0.075 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
317 568220450101
นางสาวชนิดา ขันคำ
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการงานอุตสาหก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ศิวดล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ดร.นิตยา บรรเทา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
318 568220460102
นายพัฒนาพงษ์ ไกยรัตน์
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพง์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาขนาดเล็ก (ทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านถึงสองล้านบาท) ในจังหวัดหนองคาย (วิทยานิพนธ์) 20 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GRC 2016) "อาเซียน : โอกาสและความท้าทายของบัณฑิตไทย" วันที่ 20 มกราคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
319 568220460106
นายโสภณ ศรีทอง
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม (แขนงการจัดการบริหารงานก
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.ศิวดล พลคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (วิทยานิพนธ์) 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
320 568220460303
นายธีรภพ สุพรหม
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดร.สมชาย อินทะตา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
แนวทางการคิดค่าอำนวยการโครงการก่อสร้างงานอาคาร ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 28-29 มกราคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 0.1 ไม่อยู่ในรอบการประเมิน
321 578220450101
นายจอมพล พิมพิรุด
ระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการงานวิศวกรรม
วิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
none
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสารฝนหลวง กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์) 7-8 กรกฎาคม 2559 รายงานการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำ 2559 0.2