คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวดล กัญญาคำ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

รองศาสตราจารย์ ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร สุวรรณมิตร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

กรรมการ