คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

ผศ.ดร.ภูษิต บุญทองเถิง

รองประธานกรรมการ

ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

กรรมการ

ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ

กรรมการ

ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม

ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม

กรรมการ

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

กรรมการ

รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

รศ.ดร.รภัสสา จันทาศรี

กรรมการ

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

กรรมการ

ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ

ผศ.ดร.ศิวดล กัญญาคำ

กรรมการ

ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

ดร.ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ

กรรมการ

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์

กรรมการ

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

กรรมการ

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

กรรมการ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย

กรรมการ

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

รศ.ดร.วรรณชนก จันทชุม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ