Contact ติดต่อเรา

Address
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(อาคาร15)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
Phone
043-722118
Mail
graduate@rmu.ac.th
http://gs.rmu.ac.th