สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย