ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“Asst. Prof. Dr.Paisan Worakham”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

“ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมาตรฐานสากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

“เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ”

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต

“บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการศึกษา

““ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจัย””

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐานวิชาการ

“พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”

อาจารย์ประภากร ศรีสว่างวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ