ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการบริหารประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

“”

 

“คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

“รองคณบดีฝ่ายวิชาการ”

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

“”

 

“รองคณบดีฝ่ายบริหาร”

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร