หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (Graduate Diploma in Teaching Profession) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก คุรุสภา และ สกอ. ทุกมาตรฐาน
- เรียนตลอดหลักสูตร 34 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 1 ปี (3 ภาคเรียน รวมฝึกสอน)
- รับสมัครเฉพาะภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
- รับจำนวน 180 คนต่อปีการศึกษา
- ค่าธรรมเนียมการศึกษารวมตลอดหลักสูตร 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้

(1) มีสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร*
(2) มีสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก*
(3) มีหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา*

*ต้องแสดงเอกสาร (สำเนา) แสดงสิทธิ์ในวันสอบคัดเลือก

เรียนสำเร็จแล้วได้อะไร

- ได้ความรู้และประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภากำหนด
- ได้ใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
- ได้ประกาศนียบัตรบบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
- ได้ประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา 1 ปี