ระดับปริญญาเอก

การบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เคมีศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต