หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเคมีศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management