ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนตุลาคม 2561