ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561