ประกาศ
ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 แล้วนั้น