ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ปีการศึกษา 2558

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ 1/2559 | ครั้งที่ 2/2559 | ครั้งที่ 3/2559

ปีการศึกษา 2560

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2560

ครั้งที่ 1/2560 | ครั้งที่ 2/2560 | ครั้งที่ 3/2560

ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1/2562