แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บว. สำหรับยื่นต่อบัณฑิตวิยาลัยเพื่อให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ฉบับปี 2552

ต้นแบบการพิมพ์

ต้นแบบ (Template) การพิมพ์ส่วนสำคัญของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีล่าสุด

ระเบียบและประกาศ

ดาวน์โหลด ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มรม.