แบบฟอร์ม บว.ทบ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

แบบ บว.01

คำร้องทั่วไป

    
2

แบบ บว.02

คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาฯวิทยานิพนธ์

    
3

แบบ บว.03

คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาฯค้นคว้าอิสระ

    
4

แบบ บว.04

คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

    
5

แบบ บว.05

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

    
6

แบบ บว.06

คำร้องขอสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

    
7

แบบ บว.07

คำร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ

    
8

แบบ บว.08

คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ

    
9

แบบ บว.09

คำร้องขอสอบประมวลความรู้

    
10

แบบ บว.10

คำร้องขอสอบวิชาพื้นฐานเสริมก่อนการศึกษา ฯ

    
11

แบบ บว.11

คำร้องขอสอบวิชาพื้นฐานเสริมระดับบัณฑิตศึกษา

    
12

แบบ บว.12

คำร้องรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

    
13

แบบ บว.13

คำร้องรายงานความก้าวหน้าการทำการค้นคว้าอิสระ

    
14

แบบ บว.14

คำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน

    
15

แบบ บว.15

คำร้องขอเพิ่มถอนและงดรายวิชาเรียน

    
16

แบบ บว.16

คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

    
17

แบบ บว.17

คำร้องขอเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

    
18

แบบ บว.18

คำร้องขอเปลี่ยนระดับการศึกษา

    
19

แบบ บว.19

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมศึกษา

    
20

แบบ บว.20

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น

    
21

แบบ บว.21

คำร้องขอลาพักการเรียน

    
22

แบบ บว.22

คำร้องขอลาออก

    
23

แบบ บว.23

คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

    
24

แบบ บว.24

คำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา

    
25

แบบ บว.25

คำร้องขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

    
26

แบบ บว.26

คำร้องขอส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข

    
27

แบบ บว.27

คำร้องขอส่งเล่มเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข

    
28

แบบ บว.28

คำร้องขอคำร้องตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

    
29

แบบ บว.29

คำร้องส่งวิทยานิพนธ์

    
30

แบบ บว.30

คำร้องขอปลดหนี้

    
31

แบบ บว.31

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

  
32

แบบ บว.32

คำร้องการโอนย้ายสถาบันการศึกษา

    
33

แบบ บว.33

คำร้องขอโอนและเทียบโอนผลการเรียน มหาวิทยาลัยอีสาน

    
34

แบบ บว.34

คำร้องขอทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

    
35

แบบ บว.35

คำร้องโอนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

    
36

แบบ บว.36

คำร้องการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม

    
37

แบบ บว.37

คำร้องแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

    
38

แบบ บว.38

แบบเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับบัณฑิตศึกษา

    
39

รายงานข้อมูลหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร (สกอ.)

    
40

แบบรายงานข้อมูลนักศึกษา

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ป.เอกและผู้สำเร็จการศึกษา (สกอ.)