ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
01

Download ไฟล์ทั้งหมด

ไฟล์นามสกุล .RAR

  
02

แบบ TS00_titleProposal

รูปแบบ ปกเค้าโครงวิทยานิพนธ์

  
03

แบบ TS01_CoverPage

รูปแบบ ปกวิทยานิพนธ์

  
04

แบบ TS02_titlePage

รูปแบบ ปกในวิทยานิพนธ์

  
05

แบบ TS03_Approval

รูปแบบ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์

  
06

แบบ TS03_Approval-more-4

รูปแบบ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์กรรมการมากว่า4ท่าน

  
07

แบบ TS04_abstractTH

รูปแบบ บทคัดย่อภาษาไทย

  
08

แบบ TS05_abstractEN

รูปแบบ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

  
09

แบบ TS06_scholarships

รูปแบบ รูปแบบ ทุนการศึกษาที่สนับสนุนงานวิจัย

  
10

แบบ TS07_acknowledge

รูปแบบ กิตติกรรมประกาศ

  
11 แบบ TS08_content

รูปแบบ สารบัญ

  
12

แบบ TS09_listTable

รูปแบบ สารบัญตาราง

  
13

แบบ TS10_listFigure

รูปแบบ สารบัญภาพ

  
14

แบบ TS11_listAbbreviations

รูปแบบ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ

  
15

แบบ TS21_chapter1

รูปแบบ บทที่ 1

  
16

แบบ TS22_chapter2

รูปแบบ บทที่ 2

  
17

แบบ TS23_chapter3

รูปแบบ บทที่ 3

  
18

แบบ TS24_chapter4

รูปแบบ บทที่ 4

  
19

แบบ TS25_chapter5

รูปแบบ บทที่ 5

  
20

แบบ TS31_reference

รูปแบบ บรรณานุกรม

  
21

แบบ TS32_appendix

รูปแบบ ภาคผนวก

  
22

แบบ TS33_biography

รูปแบบ ประวัติผู้วิจัย