#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
#

ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

  
#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

ประกาศ เรื่อง การจัดทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559

  
2

ประกาศ เรื่อง การจัดทำการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559

  
3

ประกาศ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ พ.ศ. 2559

  
4

ประกาศ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

  
5

ประกาศ เรื่อง การรักษาสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  
6

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  
7

ประกาศ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา

  
8

ประกาศ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากวิทยานิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2)

  
9

ประกาศ เรื่อง การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  
10

ประกาศ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  
11

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

  
12

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการนับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  
13

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา

  
14

ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

  
15

ประกาศ เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่บทความจากผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

  
16

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2561

  
17

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับนักศึกษาที่เคยศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลับเข้าศึกษาใหม่ พ.ศ. 2561

  
18

ประกาศ เรื่อง วิชาแกนร่วมระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

  

 

 

#ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

  
2

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

  
3

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ

  
4

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการสอบการค้นคว้าอิสระ