หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการรับรองสูตรจาก คุรุสภา และ สกอ. ทุกมาตรฐาน
- เรียนตลอดหลักสูตร 46-55 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี (4-6 ภาคเรียน)
- รับสมัคร ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ) และ ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เริ่มตั้งแต่ 100,000 - 200,000 บาท (แล้วแต่ละสาขาวิชา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนด

เรียนสำเร็จแล้วได้อะไร

- ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

ไม่อยู่ในช่วงการสมัคร