หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการรับรองสูตรจาก คุรุสภา และ สกอ. ทุกมาตรฐาน
- เรียนตลอดหลักสูตร 46-55 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 2 ปี (5 ภาคเรียน รวมฝึกสอน)
- รับสมัคร ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ) และ ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เริ่มตั้งแต่ 100,000 - 125,000 บาท (แล้วแต่ละสาขาวิชา)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้

เฉพาะผู้สมัครภาคสมทบ(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) ต้องมี

(1) มีสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร*
(2) มีสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก*
(3) มีหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา*

*ต้องแสดงเอกสาร (สำเนา) แสดงสิทธิ์ในวันสอบคัดเลือก

เรียนสำเร็จแล้วได้อะไร

- ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
- ได้ความรู้และประสบการณ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่คุรุสภากำหนด
- ได้ใบประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
- ได้ประสบการณ์การสอนในสถาบันการศึกษา 1 ปี

สมัครคลิกที่นี่