การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562