ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ชื่อภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ (ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Grad Dip. (Teaching Profession)

3. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

-

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 35,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :3 ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ภาคเรียนละ  : 15,000 บาท

ภาคเรียนที่ 3  : 5,000 บาท

NIKE