สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (การบริหารจัดการการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. (Educational Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง        ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 081-717-8028

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 85,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนที่ 1,2,3 จ่ายภาคเรียนละ : 22,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 19,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท