สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration Program in Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.P.A (Public Administration)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผน ข : เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 089-276-0329

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : - บาท

จำนวนภาคเรียน : - ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : - บาท