สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Agricultural Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีการเกษตร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Agricultural Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Sc. (Agricultural Technology)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1 : เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รภัสสา  จันทาศรี   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม  : 089-063-2770

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ  (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 50,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 4 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1, 2 และ 3 เฉลี่ยภาคเรียนละ : 13,000 บาท  ภาคเรียนที่ 4 : 11,000 บาท

ภาคสมทบ  (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 80,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 , 2 , 3 และ 4 เฉลี่ยภาคเรียนละ : 17,000 บาท ภาคเรียนที่ 5 : 12,000 บาท