สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Engineering Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Engineering Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Eng.(Engineering Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 : เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนทพงษ์  พลพวก            ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

            ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 5 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 20,000 บาท