สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Educational Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ด. (การบริหารจัดการการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Educational Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ed.D. (Educational Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน แบบ 2.1 : จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  เยี่ยมแสง       ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดต่อสอบถาม : 081-7178028

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 200,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 6 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 - 5 ภาคเรียนละ : 35,000 บาท ภาคเรียนที่ 6 ภาคเรียน: 25,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ)

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 350,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 7 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 50,000 บาท