สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Curriculum and Instruction

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Education (Curriculum and Instruction)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ed.D. (Curriculum and Instruction)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 089-617-7977

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 350,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 7 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 50,000 บาท