สาขาวิชาเคมีศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Chemistry Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เคมีศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Chemistry Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Chemistry Education)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์             ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 080-400-1572

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 350,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :6 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1-5 ภาคเรียนละ : 60,000 บาท ภาคเรียนที่ 6 : 50,000 บาท