สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Regional Development Strategies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Regional Development Strategies)

3. โครงสร้างหลักสูตร

เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

-

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : - บาท

จำนวนภาคเรียน : - ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : - บาท