สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Educational Management for Local Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Educational Management for Local Development)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. (Educational Management for Local Development)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยากานต์ เรืองสุวรรณ                 ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 080-020-7773

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 350,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 7 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 50,000 บาท