สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Administration Program in Public Administration.

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :D.P.A. (Public Administration)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 1.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ภักดี  โพธิ์สิงห์                    ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 087-054-0267

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 450,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 9 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนละ : 50,000 บาท