สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Public Administration Program in Public and Private Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อย่อ (ไทย) : รป.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Public Administration (Public and Private Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :D.P.A (Public and Private Management)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วัชรินทร์  สุทธิศัย     ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 087-041-3630

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 450,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 9 ภาคเรียน

ภาคเรียนละ : 50,000  บาท