สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Political Science Program in Political Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย) : ร.ด. (รัฐศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Political Science (Political Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :D.Pol.Sc. (Political Science)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผนแบบ 2.1 : เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ติดต่อสอบถาม : 089-940-3308

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 405,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 9 ภาคเรียน

เฉลี่ยภาคเรียนที่ 1,2,3,4,5,6,7 และ  8 จ่ายภาคเรียนละ 45,000 บาท ภาคเรียนที่9 จ่าย 45,000 บาท