สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Business Administration (Business Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :D.B.A. (Business Administration)

3. โครงสร้างหลักสูตร

เรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วีระกิตติ์  เสาร่ม                   ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ติดต่อสอบถาม : 081-871-4210

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 510,000 บาท

จำนวนภาคเรียน : 9 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1-5 ภาคเรียนละ : 68,000 บาท  ภาคเรียนที่ 6-9 ภาคเรียนละ 42,500 บาท