สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Social Studies

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.ม. (สังคมศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Social Studies)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Ed. (Social Studies)

3. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 : ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผน ข : ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

แผนวิชาชีพครู : ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

4. อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ทัชชวัฒน์  เหล่าสุวรรณ        ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

5. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 85,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  4 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3 แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 22,000 บาท ภาคเรียนที่ 4 จ่าย 19,000 บาท

ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  5  ภาคเรียน

ภาคเรียนละ 20,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) ทั่วไป

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 100,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  6 ภาคเรียน

แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 25,000 บาท

ภาคสมทบ (นอกเวลาราชการ) แผนวิชาชีพครู

จำนวนเงินเหมาจ่าย : 125,000 บาท

จำนวนภาคเรียน :  5 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1,2,3,4,5 แบ่งจ่ายภาคเรียนละ : 20,000 บาท ภาคเรียนที่ 6 จ่าย 25,000 บาท